• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Åkermyntans centrum

Hässelby villastad

En utveckling av Åkermyntans centrum är i linje med översiktsplanens mål om en god offentlig miljö med levande lokala centrum. Området ligger intill korsningen av Växthusvägen och Lövstavägen. Ett nytt torg i anslutning till centrumet kan med rätt läge och utformning bli en ny mötesplats.

Detaljplanen syftar till att utveckla området kring Åkermyntans centrum till ett levande och attraktivt stadsdelscentrum. Detta genom att möjliggöra för cirka 400 bostäder, centrumverksamhet och drivmedelsstation på fastigheterna Åkermyntan 8, Åkermyntan 9 samt Kärrliljan 1.

All utveckling inom området ska stödja centrumfunktionen, vilket är det som primärt motiverar en planläggning. Ett nytt torg i anslutning till centrumet kan med rätt läge, storlek och utformning bli en ny mötesplats, som vidgar utbudet av de sociala vistelseytorna i stadsdelen.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: augusti 2022.
  • Samråd: augusti 2023.
  • Granskning: september 2024.
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden: januari 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Fastigheterna Åkermyntan 8, 9 samt Kärrliljan är i privat ägo. Hässelby villastad 14:33 och 15:35 ägs av Stockholms stad.

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Matilda Toft
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 313

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad