Illustration av infart vid Bobergsgatan. Marken kring och ovanför infarten planläggs som park. Bobergsgatan och Gasverksvägen förbinds med trappa. Bild: Adept & Mandaworks.
Projekt Pågående

Hjorthagsgaraget

Hjorthagen

I Hjorthagsberget finns det ett bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1600 parkeringsplatser.

Projektfakta

Nytt garage i Hjorthagsberget

I Hjorthagsberget finns ett bergrum som föreslås byggas om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1 600 parkeringsplatser. 

Brist på parkeringsplatser

Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på gator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom områdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten.

Planområdet

Hjorthagsberget ligger på fastigheten Hjorthagen 1:5 och 1:6 med flera.

Tidplan

  • Start-PM: oktober 2015.
  • Samråd: december 2016 – januari 2017.
  • Granskning med utställning: 21 mars - 25 april 2018. 
  • Antagande: tredje kvartalet 2018.
  • Planen vann laga kraft 16 november 2018.

Stockholm Parkering bygger

Stockholms stad äger marken och beslutar om detaljplanen och upplåtelse av marken. Exergi AB (före detta Fortum) ansvarar för saneringen och anpassning av logistiken. Stockholm Parkering ansvarar för själva byggandet, anläggningsarbetet, infarten och gångentréerna.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Norra Djurgårdsstaden

Här finns det nyheter och information om Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden

Nyheter

Kontakt

Jens Nilheim

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad