dcsimg
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter
Projekt Planerat

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg

Förslaget innebär att nya bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3. Utställning pågår till och med 22 maj 2019. Under utställningstiden finns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Projektfakta

750 bostäder, idrottsanläggning och lokaler

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. I fyra bostadskvarter planeras 200 bostäder upplåtas som hyresrätt och 550 som bostadsrätt. Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning med tre idrottshallar. Ett hotell planeras inom området. Kristinebergs idrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området. Under Essingeleden planeras ett parkeringshus och nödvändigt tekniskt infrastruktur.

Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.

Lämna synpunkter på förslaget

Plansamråd pågick mellan 4 april till 16 maj. Redovisning av samrådsredogörelse godkändes 23 november 2017.

Innan en detaljplan beslutas och antas har du möjlighet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara, och hur detaljplanen påverkats – det kallas utställning. Planförslaget ställs ut under tiden 24 april till 22 maj 2019. Handlingarna finns att ta del av i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Ta även del av planförslaget i Bygg- och plantjänster, där du även kan lämna synpunkter på planförslaget.

Bussdepån flyttas 2020/2021

Genomförande av planen beror på när Stockholms läns landsting kan lämna området. Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017. Trafikförvaltningen planerar att lämna bussdepån/flytta från området 2020/2021.

Flera byggaktörer

Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem, Ikano Bostad samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad