Kvarterstorget, vy mot söder. Illustration: SWECO Architects.
Projekt Planerat

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg

Planförslaget innebär att cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3.

Projektfakta

800 bostäder, idrottsanläggning och lokaler

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör totalt cirka 890 nya bostäder där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. I fyra bostadskvarter planeras cirka 220 bostäder upplåtas som hyresrätt och cirka 670 som bostadsrätt. AB Borätt och Familjebostäder bygger LSS-boende. Familjebostäder bygger förskola. 

Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning, där 2-3 idrottshallar möjliggörs. Ett hotell planeras inom området. Kristinebergs idrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området. Under Essingeleden planeras ett parkeringshus och nödvändig teknisk infrastruktur.

Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002. 

Rivning av bussdepån pågår

Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017. Trafikförvaltningen - SL har flyttat sin verksamhet från området i Kristineberg. 

Flera byggaktörer

Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

Tidplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndens möte den 9 juni 2022 att dela upp detaljplan för Hornsbergskvarteren i två separata detaljplaner, där de två kvarter (kvarter 1 och 2) som ligger närmast Nordenflychtsvägen hanteras som en separat plan med diarienummer: 2022-01535.

  • Detaljplanen för övriga bebyggelsen - detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 (numera Kristinebergs Slott 11), som omfattar 430 bostäder, idrottshallar, kontor och parker samt en ombyggnad av Kristinebergs IP vann laga kraft 22 december 2022.
Kvarter 3, vy från Lindhagensgatan. Illustration: Belatchew Arkitekter.
Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter
Kvarterstorget, vy mot söder. Illustration: SWECO Architects.
Förslag på idrottshall och idrottstorget, vy från Långa gatan. Illustration: Vida Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

  • Detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m fl. (2007-38473) Planen syftar till att fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen genom bland annat en omvandling av bussdepån.
    Bygg- och plantjänsten

  • Del av Kristinebergs slott 11 (2022-01535). Två bostadskvarter med lokaler i bottenplan inom strukturen för Hornsbergskvarteren.
    Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad