Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter
Projekt Planerat

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg

Planförslaget innebär att cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3.

Projektfakta

800 bostäder, idrottsanläggning och lokaler

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör totalt cirka 890 nya bostäder där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. I fyra bostadskvarter planeras cirka 220 bostäder upplåtas som hyresrätt och cirka 670 som bostadsrätt. AB Borätt och Familjebostäder bygger LSS-boende. Familjebostäder bygger förskola. 

Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning, där 2-3 idrottshallar möjliggörs. Ett hotell planeras inom området. Kristinebergs idrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området. Under Essingeleden planeras ett parkeringshus och nödvändigt tekniskt infrastruktur.

Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002. 

SL flyttar från bussdepån 2021

Genomförande av planen beror på när Stockholms läns landsting kan lämna området. Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017. Trafikförvaltningen planerar att lämna bussdepån/flytta från området 2021.

Flera byggaktörer

Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

Tidplan

Plansamråd pågick mellan 4 april till 16 maj. Redovisning av samrådsredogörelse godkändes 23 november 2017.

Granskning pågick under perioden 24 april till 22 maj 2019.

Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 12 december 2019. 20 februari 2020 togs beslut om genomförande. Detaljplanen antogs vid Kommunfullmäktiges möte den 25 maj 2020.

 Detaljplanen har blivit överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Stockholms stad analyserar domen och hur projektet kan tas vidare.

Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad