Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter
Projekt Planerat

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg

Planförslaget innebär att cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3.

Projektfakta

800 bostäder, idrottsanläggning och lokaler

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör totalt cirka 890 nya bostäder där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. I fyra bostadskvarter planeras cirka 220 bostäder upplåtas som hyresrätt och cirka 670 som bostadsrätt. AB Borätt och Familjebostäder bygger LSS-boende. Familjebostäder bygger förskola. 

Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning, där 2-3 idrottshallar möjliggörs. Ett hotell planeras inom området. Kristinebergs idrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området. Under Essingeleden planeras ett parkeringshus och nödvändig teknisk infrastruktur.

Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002. 

Rivning av bussdepån pågår

Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017. Trafikförvaltningen - SL har flyttat sin verksamhet från området i Kristineberg. Rivningsarbeten är påbörjade och väntas pågå under hela 2022. 

Flera byggaktörer

Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

Tidplan

  • Plansamråd: 4 april till 16 maj.
  • Godkännande av samrådsredogörelse: 23 november 2017.
  • Granskning 24 april till 22 maj 2019.
  • Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 12 december 2019.
  • Beslut om genomförande: 20 februari 2020.
  • Antagande av Kommunfullmäktige: 25 maj 2020.

Därefter öklarklagedes detaljplanen och upphävdes i sin helhet av mark- och miljödomstolen. Mål nr: P 820-621.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndens möte den 9 juni 2022 att dela upp detaljplan för Hornsbergskvarteren i två separata detaljplaner, där de två kvarter som ligger närmast Nordenflychtsvägen hanteras som en separat plan.

Detaljplanen för övriga bebyggelsen, som omfattar 430 bostäder, idrottshallar, kontor och parker samt en ombyggnad av Kristinebergs IP, lämnas nu över till kommunfullmäktige för antagande.

Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad