Flygvy över Hornsberg, Essingeleden, fotografi.
Flygvy över Hornsberg, Essingeleden. Foto: Lennart Johansson.

Västra Kungsholmen

Stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen omfattar stadsdelarna Kristineberg, Hornsberg och Stadshagen i Nordvästra Kungsholmen och genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till ett attraktivt bostads- och kontorsområde. En tät och stadsmässig bebyggelse växer fram med god tillgång till service, parker, vatten, strandpromenader och kollektivtrafik.

Stadsbyggnadsnämnden antog år 2002 ett program för stadsutvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Programmet innebär en av de sista stora utbyggnaderna av innerstaden. En tätbebyggd innerstadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service skapas. Området binds samman med östra Kungsholmens stadsstruktur och områdets tidigare åtskilda öar av bebyggelse knyts samman. Läget vid Mälarens strand, omedelbart intill stenstaden, tillsammans med utmärkta kommunikationer, ger området en unik möjlighet att utvecklas till ett mycket attraktivt bostads- och arbetsområde.

Inom nordvästra Kungsholmen byggs det över 5 000 nya bostäder och 350 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende, upp emot 35 000 arbetsplatser, och en allsidig kommersiell och offentlig service.

Utvecklingen av västra Kungsholmen pågår för fullt och kommer att pågå fram till minst 2022.

Byggaktörer

Stockholms stad och ett 25-tal byggherrar och Trafikverket.

Bilder

Flygvy över Hornsberg, fotografi.
Flygvy över Hornsberg. Foto: Lennart Johansson.
Flygvy över Stadshagen, fotografi.
Flygvy över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson.

Projekt i stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen

Rapport

Hösten 2019 genomförde exploateringskontoret i Stockholms stad en utvärdering av kvalitativa mål i området nordvästra Kungsholmen.

Grunden för metoden är gåturer i bostadsområdet, under vilka deltagarna besvarar påståenden knutna till olika platser som diskuteras i en fokusgrupp.

Utvärdering av kvalitativa mål, Nordvästra Kungsholmen (pdf)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad