Förslag på nya hus vid Hyppingeplan
Förslag på hus vid Hyppingeplan. Illustration: Contekton Arkitekter.
Projekt Pågående

Hyppinge/Risinge

Tensta

I norra Tensta planeras ett lyft av Hyppinge och Risingeplan. Närmare 200 bostäder planeras genom upprustning av befintlig fastighet, tillbyggnad samt påbyggnad.

Projektfakta

Varför?

Ett varierat utbud av bostäder ökar bostadsalternativen i stadsdelen och lokaler som kombinerar bostad och kontor kan skapa nytt liv i gatuplan. Genom att husen på norra sidan öppnas upp med fönster och balkonger samt butiker i bottenplan samtidigt som att parkeringen flyttar till de befintliga garagen skapas förutsättningar för ett helt levande nytt gaturum.

Fastighets AB Tornet som tidigare ägde fastigheterna ansökte om markanvisning för att genomföra denna nybyggnad och tillbyggnad. Nu omarbetas förslaget av Victoria Park som idag äger dessa fastigheter. Tidigare idéer om rivningar och nya radhus är inte längre aktuella. De tillkommande bostäderna planeras bli hyresrätter.

Vad?

Nya bostäder planeras i Tensta vid området runt Tenstastråket, Hyppingeplan och Risingeplan. Nya bostäder planeras genom gavel- och takpåbyggnader samt nybyggnad mellan husen.

Hyppinge och Risingeplan planteras med träd och parkeringen flyttar till befintliga garage. Gångbanorna breddas och på- och avstigningsplatser anordnas.

Vem?

Byggherre i projektet är Victoriahem.

När?

Detaljplanen antogs i oktober 2016. Byggstarten är uppskjuten tills vidare. Förslaget är under utredning.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad