Bebyggelsen mot Trollesundsvägen sedd från Grycksbovägen. Illustration Tyréns.
Projekt Pågående

Hyresrätter vid korsningen Trollesundsvägen och Grycksbovägen

Bandhagen

Ett lamellhus i fem våningar byggs vid Trollesundsvägen, sydost om Bandhagens centrum. Bostadshuset innehåller 57 lägenheter inklusive LSS boende. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Örby 4:1 kvarteret Färgfilmen 1.

Projektfakta

Bostadshus med 57 hyresrätter

Ett bostadshus i fem våningar med 57 hyresrätter byggs vid korsningen Trollesundsvägen och Grycksbovägen, sydost om Bandhagens centrum. Bostadshuset ligger i nära anslutning till Trollesundsvägen och följer vägens sträckning. På husets baksida skapas en skyddad gård som vetter mot den äldre bebyggelsen. Naturmarken mellan det nya bostadshuset och befintlig bebyggelse tas tillvara och utvecklas. Gården får gemensamma ytor för samvaro med planteringar, mindre träd, sittplatser och små lekytor för små barn. 

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Byggaktör

Familjebostäder.

Tidplan

  • Samråd pågick 1 juni - 13 juli 2015 och ett samrådsmöte hölls 3 juni 2015.
  • Granskning pågick 14 december 2016 - 25 januari 2017. 
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2017. 
  • Planen vann laga kraft 3 juli 2018 efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Föreslagen bebyggelse längs Trollesundsvägen sedd från nordost. Illustration Tyréns.
Illustrationsplan
Perspektiv från Trollesundsvägen. Illustration Tyréns.
Bebyggelsen mot Trollesundsvägen sedd från Grycksbovägen. Illustration Tyréns.
Planerad bostadsgård med den äldre bebyggelsen till vänster och den föreslagna bebyggelsen till höger. Illustration Tyréns.

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad