Flygperspektiv från söder på kedjehusen. Illustration Parodoumo Gruppen AB
Flygperspektiv från söder. Illustration Parodoumo Gruppen AB
Projekt Pågående

Kedjehus i Hässelby villastad

Hässelby villastad

Fem nya kedjehus i form av bostadsrätter ska byggas i Backlura. Detaljplanen har fått laga kraft.

Projektfakta

Fem kedjehus på tomt i Backlura

Förslaget gör det möjligt att bygga fem kedjehus på fastigheten Kornfibblan 8. Idag finns en fristående villa på tomten, den kommer att rivas.

Kedjehusen kommer att vara två våningar och byggas som bostadsrätter.

Stadsutveckling i Hässelby villastad

Förslaget stämmer väl med översiktsplanens skrivning om ett mer effektivt utnyttjande av marken samt möjligheter till stadsutveckling i stadsdelen.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet: 11 oktober 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: 9 september-10 oktober 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2020
  • Laga kraft: 14 januari 2021

Markägare

Fastigheten Kornfibblan 8 är i privat ägo.

Byggherre

Paraduomo Hus AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad