Flygbild över området Kyrkhamn.
Projekt Planerat

Kyrkhamn

Hässelby villastad

Staden planerar ett nytt naturreservat i Kyrkhamn i Hässelby Villastad.

Enkät

Enkäten pågick under sex veckor i maj och juni 2021. Syftet är att samla in kunskap om hur området används och vilka problem eller brister som kan finnas här idag. Svaren kommer att användas som ett av flera underlag för föreskrifterna och skötselplanen för reservatet.

Sammanfattning av enkäten, pdf

Artikel om resultatet

Enkäten är stängd men du kan se hur den ser ut här.

Projektfakta

Om projektet

I Kyrkhamn planerar staden ett nytt naturreservat. Ett förslag till beslut om reservatet med avgränsning och föreskrifter väntas gå ut på samråd under hösten 2021.

Kyrkhamn

Området Kyrkhamn ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och är en del av Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden är ansvarig för att ta fram förslaget.

Därför föreslås ett naturreservat i Kyrkhamn

Kyrkhamn föreslås skyddas som naturreservat för att säkra och synliggöra ett för friluftslivet viktigt område. Syftet är också för att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets funktion som kärnområde. Dessutom ingår i förslaget att skydda och framhäva kulturhistoriska byggnader och spår i landskapet.

Bakgrund

Under 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i området vid Kyrkhamn. På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer förslaget om reservatsområdet att behöva planeras om och ett nytt samråd kommer att genomföras.

Preliminär tidplan för arbetet

Efter att samråd om naturreservatet hölls 2014 har ändringar gjorts i avgränsningen av Lövstaverkets detaljplan, framför allt kring badplats och båtklubb. Slutligt förslag till naturreservat samordnas med detaljplanen för Lövstaverket och lösningar för badplats och båtklubb, vilket kan medföra behov av ett nytt samråd om naturreservatet. Tid för detta är inte bestämd.

Kontakt

Ulrika Egerö

Stadsbyggnadsstrateg, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad