Perspektivbild på relation mellan det befintliga och förslagen bebyggelse. Illustration: Reflex arkitekter
Projekt Planerat

Lägenheter i Bagarmossen

Bagarmossen

Cirka 90 nya bostäder kan byggas då befintlig vattenskadad byggnad rivs. Förslaget berör fastigheten Jordbruksministern 3 i Bagarmossen.

tecknad översiktskarta där planområdet markerats med röd streckad linje
Planområdet markerat med röd streckad linje

Projektfakta

Cirka 90 lägenheter i Bagarmossen

Förslaget innebär att cirka 90 lägenheter kan byggas i nordvästra Bagarmossen. Förslaget, som består av flerbostadshus på fem till sju våningar, kommer att bearbetas och byggnadernas antal, placering och volym ska studeras i det fortsatta planarbetet.

Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter och ligger ungefär 800 meter från Bagarmossens tunnelbanestation.

Bidrag till Stockholms bostadsmål

Förslaget följer intentionerna i översiktsplanen samt programmet för Bagarmossen och Skarpnäck och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Ur ett trygghetsperspektiv bedöms det vara positivt med ny bebyggelse och fler som rör sig i området. Platsen har goda förutsättningar att skapa attraktiva bostäder med tillgång till service och kollektivtrafik samt direkt anknytning till grönområde.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018.
  • Plansamråd: juni-augusti 2020 
  • Granskning: tredje kvartalet 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2022

Markägare

Fastigheten Jordbruksministern 3 ägs av Rikshem Specialboende AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Tredimensionell modell
Den 3-dimensionella modellen är en visualisering av information i samrådshandlingarna på Bygg- och plantjänsten.

Tredimensionell modell av Jordbruksministern 3

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad