Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Lägenheter vid Brådstupsvägen

Hägersten

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 70 lägenheter och centrumverksamhet i bottenvåningarna inom fastigheten Bellmanskällan 11 och del av Hägersten 1.1 vid Brådstupsvägen.

Projektfakta

Tillskott av cirka 70 nya lägenheter

Planförslaget innebär att 33 befintliga hyreslägenheter kan ersättas med omkring 100 nya bostäder. Förslaget ger därmed ett tillskott av 70 bostäder i ett attraktivt läge nära grönområden utmed Mälaren. Bebyggelsen kommer att bidra till stadens mål om en växande stad.

Nuvarande byggnad ersätts

Inom fastigheten finns idag byggnader innehållande 33 lägenheter, förskoleverksamhet för omkring 80 barn på Montessoriförskolan Bellmanskällan, restaurang, lokaler för bilverkstad och däckverkstad samt båt- och finsnickeri. Parkering finns i garage i två våningar. Planförslaget förutsätter att befintlig bebyggelse rivs, vilket kommer att prövas i kommande planarbete.

Tryggare stadsrum

Planförslaget kan bidra till tryggare och mer stadsmässiga stadsrum, då ny bebyggelse kommer att få ett tydligare förhållande till omgivande gator och stärka platsbildningen vid Kastanjeparken och korsningen Brådstupsvägen/Klubbensborgsvägen som mötesplats.

Det nya bostadskvarteret kan även stärka kopplingen mellan villabebyggelsen söder om planområdet och natur- och kulturmiljön vid Klubbensborg.

Tidplan

Startpromemoria i SBN 16 juni 2021
Samråd maj 2022
Granskning november 2022
Antagande februari 2023

Byggaktör

Bellmanskällan 11 ägs av Fastighets AB Senator. Hägersten 1:1 ägs av staden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jesper Fornander

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad