Bild över Liljeholmstorget med hus runtomkring och människor i rörelse.
Visionsbild från Liljeholmstorget. Bild: tmrw.se och Citycon AB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Liljeholmens centrum

Liljeholmen

Området kring Liljeholmens centrum ska stärkas och levandegöras. Genom en överdäckning av tunnelbanespåret kan Liljeholmens centrum växa och utvecklas. Planförslaget innebär en utbyggnad av gallerian, nya och utbyggda kontorshus samt hotell, bostäder och en förskola.

Planförslaget innebär en överdäckning av tunnelbanespåren vid Liljeholmens centrum. Överdäckningen byggs på med nya byggnader i upp till 16 våningar. De två nedersta planen blir centrumlokaler, en utbyggnad av Liljeholmstorgets Galleria. Övriga plan blir i huvudsak kontor samt hotell och tillfälligt långtidsboende. Genom centrumet planeras en allmänt tillgänglig inomhuspassage som förbinder Liljeholmstorget med centrumets nya entréplats i väster, vid Nybohovsbacken.

Det befintliga kontorshuset ”K-konsulthuset” föreslås också rustas och byggas på med ytterligare tre våningar. Mot Nybohovsbacken i söder föreslås en ny förskola med fyra avdelningar som får förskolegård ovanpå gallerians godsterminal.

Planen utvecklas

Sedan planförslaget var på samråd 2021 har utvecklingen av den nya tunnelbanan från Fridhemsplan till Älvsjö gått framåt, och det får konsekvenser för Liljeholmens centrum. Bland annat föreslår regionen att ett stationshus placeras i planområdet.

Planförslaget för Liljeholmens centrum arbetas därför om utifrån de nya förutsättningarna och presenteras i samband med att planen går på granskning. 

Du kan läsa mer om utbyggnaden av tunnelbanan och ladda ner kartor och handlingar på Region Stockholms webbplats.

Bilder

Flygfoto taget snett uppifrån över husbyggnader.
Planförslaget sett mot sydväst. Bild: tmrw.se
En park med gångstig och stora byggnader i bakgrunden.
Vy från Trekantsparken. Bild: tmrw.se
Vy över vatten med stora byggnader på andra sidan sjön.
Vy över sjön Trekanten. Bild: Citycon.
Foto över asfalterad gångväg med träd omkring och nya, tegelfärgade byggnader inritade.
Vy över Hojgränd. Bild: Citycon.

Fler arbetsplatser, bostäder och utbyggt centrum

På den befintliga parkeringsplatsen, norr om tunnelbanespåren, planeras två bostadshus med sammanlagt cirka 120 bostäder. Byggnaderna föreslås bli 12 och 16 våningar höga. Mellan centrumbyggnaden och bostadshusen anläggs en ny gata på samma nivå som Liljeholmstorget. Den nya gatan regleras som ett gångfartsområde och får en stadsmässig karaktär med entréer till bostäder, kontor, hotell och lokaler på båda sidor och en ny entré till hissen till Nybohovsbacken i slutet.

Liljeholmstorget och Trekantsparken

Den smala trappan från Liljeholmstorget ner till Trekantsparken föreslås bytas ut mot en bred, terrasserad, sittvänlig trappa. Passagen från torget till parken öppnas därmed upp och blir en plats för vistelse i tre nivåer. I planen ingår även en upprustning av Liljeholmstorget med målet att skapa mer ytor för vistelse och torgaktivitet och minska fordonstrafiken. Torgets exakta utformning avgörs efter samrådet.

Lokala kopplingar stärks

Planförslaget bidrar till att stärka Liljeholmens centrum och Trekantsparken som knutpunkt och trivsam mötesplats i området. Målet är att levandegöra hela centrum och skapa tydligare kopplingar mellan Liljeholmstorget, Trekantsparken och Nybohovsbacken.

Bilder

Illustration över området och byggnaderna vid vattnet.
Illustration över området och byggnaderna vid vattnet.
Stora byggnader i vinkel med många fönster.
Ny entréplats vid infarten till Hojgränd, vid Nybohovsbacken. Bild: Citycon.
En öppen yta vid höga flerbostadshus med utsikt över vatten.
Ny sittvänlig trappa mellan Trekantsparken och Liljeholmstorget. Bild Citycon.

Frågor och svar

Liljeholmens centrum är en knutpunkt med mycket god tillgänglighet, framför allt med kollektivtrafik. En utbyggnad av centrumet är därför ett sätt att bygga hållbart för miljön. Antalet arbetsplatser i Söderort är oproportionerligt litet jämfört med innerstaden och norrort. Att tillföra arbetsplatser i Liljeholmen innebär kortare restid för många.

Huvuddelen av utbyggnaden sker genom att det schakt som tågen på tunnelbanans röda linje kör i överdäckas. Ingen grön mark tas i anspråk för den nya bebyggelsen.

En överdäckning innebär att en väg, eller i det här fallet en järnväg, täcks över med ny mark. På så sätt kan man bygga ovanpå vägen eller järnvägen och sparar därmed mark jämfört med att bygga någon annanstans.

I de nedre våningsplanen, som utgör en utvidgning av befintlig galleria, planeras för handel. Gallerian byggs på med ett inomhusstråk mellan Liljeholmstorget och Nybohovsbacken, samt av kontor, vård/hälsa samt hotell och långtidsboende.

I detaljplanen regleras det mesta av ytan som ”centrum” vilket inte styr vilken typ av lokaler som byggs eller hur lokalerna används. Det är istället helt upp till fastighetsägaren att avgöra. Fastighetsägaren, som också är byggaktör i projektet, är Citycon AB.

Båda funktionerna möjliggörs i planen. Biograf är en privat verksamhet och byggnation av lokaler för sådan verksamhet avgörs av fastighetsägaren. Bibliotek är en kommunal verksamhet och behov avgörs av staden. Diskussioner pågår mellan staden och fastighetsägaren om bibliotek ska planeras för och i sådant fall i vilka lokaler.

Förskolelokalerna inryms i kontorskomplexet i två plan. Förskolan får egen entré mot Nybohovsbacken och förskolegården placeras på taket till godsterminalen mot Nybohovsbacken. Barnen kan, utan att korsa någon gata, promenera inomhus genom kontorskomplexet/gallerian till Trekantsparken.

Detta styrs inte i detaljplanen. De flesta hus i planförslaget innehåller krav på takterrasser och det är upp till fastighetsägaren att besluta om en takterrass blir tillgänglig för fler än arbetande/boende/hotellgäster.

Från Nybohovsbacken skapas en allmänt tillgänglig inomhuspassage för gående mellan Liljeholmstorget/tunnelbanan och Nybohovsbacken.

Det kommer också fortsatt vara möjligt att gå längs Nybohovsbacken. De byggnadskroppar som placeras närmast kommer att ha stor påverkan på utsikt och stadsbild från, i synnerhet, husen på den norra sidan. Siktlinjen mot Gröndal kommer fortsatt att hållas fri.

Det allmänna inomhusstråk som sträcker sig från Liljeholmstorget till västra entréplatsen etablerar en typ av allmän plats i Stockholm som har vissa likheter med till exempel centralstationens vänthall och andra likheter med kontorskomplex såsom World Trade Center vid Klarabergsviadukten eller SAS-huset i Frösunda.

Till skillnad från den förstnämnda är stråket just ett stråk med målpunkter i båda ändarna och lika mycket en plats för genomgång som för vistelse eller arbete. Till skillnad från den sistnämnda är det fråga om allmän plats (kvartersmark med x-bestämmelse) som också ska upplevas som allmän plats, utan reception eller entrégrindar.

Inomhusstråket i planförslaget är tänkt att främst frontas av inbjudande och publika eller semipublika ytor såsom foajéer, myshörnor, restauranger/caféer, barer, kontorsplatser, kontorsreceptioner, hotellobby, gym, eventytor och bibliotek.

Ur trygghetssynpunkt kan stråket hållas stängt under nattetid efter överenskommelse mellan fastighetsägaren och staden.

Samtliga bostäder planeras bli bostadsrätter.

Varje byggnad har en egen höjd. Den högsta byggnaden i projektet är 16 våningar men de flesta byggnaderna är mellan 9 och 12 våningar. Alla våningsantal mäts från närmaste marknivå vilket innebär att byggnaderna kan upplevas som lägre om man står på en högre altitud, till exempel i Nybohovsbacken.

Den södra delen av Trekantsparken, närmast Liljeholmens centrum, utvecklas med nya gångvägar, vegetation och platsbildningar. Fruktlekparken flyttas cirka 10 meter med anledning av en planerad vändplan på Liljeholmsgränd.

Den stora skillnaden mot dagens situation blir att Trekantsparken kopplas samman med Liljeholmens centrum på ett mer naturligt och smidigt sätt än idag. Ett terrasserat landskapsrum ersätter den känsla av baksida som centrumet idag vänder mot parken.

Till planens samråd är det inte färdigutrett på vilket sätt Liljeholmstorget föreslås utvecklas. Utgångspunkten är att trafikens påverkan på torget ska minska, både i fråga om fysisk yta och i fråga om trafikmängder och hastighet. Även landskapsutformningen såsom möblering och vegetation ska ses över. Verksamheterna i omgivande byggnaders bottenvåningar ska tillåtas ta mer plats på torget. Den cylinderformade byggnad som idag fungerar som nedgång till undre plan föreslås ersättas med någon form av uthus för restaurangändamål.

I första hand kommer fordonstrafiken på Liljeholmstorget att minska och istället flyttas till den nya entréplatsen vid infarten till Hojgränd.

På Liljeholmsgränd kommer viss trafik att ske, varav en mycket liten del fortsätter upp på Södra Liljeholmsgränd mellan gallerian och de planerade bostadshusen.

För gående och cyklande öppnas flera nya kopplingar. Det kommer till exempel bli möjligt att cykla mellan Liljeholmstorget och ut i Trekantsparken.

Parkering för de boende i de planerade bostäderna sker i garage under Södra Liljeholmsgränd. Övrig parkering sker i befintligt bergrumsgarage till gallerian. Viss korttidsparkering kommer att finnas vid infarten till Liljeholmstorget samt vid den nya entréplatsen.

Gatan byggs för att möjliggöra angöring av till exempel leveranser, flyttbilar och hämtning/lämning inom 10 meter från respektive byggnads huvudentré. De boendes parkering sker i garage under Södra Liljeholmsgränd men då detta garage troligtvis kommer att vara privat så kan inte allmän angöring ske den vägen.

På Södra Liljeholmsgränd kommer endast vändning av fordon upp till 9 meter (mindre lastbilar) att tillgodoses. Större fordon uppmanas vända på vändplanen vid Norra Liljeholmsgränd.

En förtätning innebär alltid konsekvenser för dem som bor i området. Dessa konsekvenser är normalt ökad trafik, ändrad parkeringssituation på gatan, nya ljusförhållanden och förändrad utsikt i närliggande bebyggelse.

Byggnads-, rivnings- och markarbeten kan innebära störningar. Störningar under byggskedet styrs inte av detaljplaner, däremot finns bestämmelser i både plan- och bygglagen och miljöbalken om vad som gäller vid byggverksamhet.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm antogs 14 december, 2018. Detta innebär att detaljplanearbetet startar.
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd 2 februari till 15 mars 2021.
  • Detaljplanen planeras gå på granskning under 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Peter Tomtlund
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 484

Lars Fyrvald
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 361

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Norra Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad