• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Skola, kontor och centrum i Liljeholmen

Liljeholmen

I den befintliga byggnaden i fastigheten Nynäs 24 planerar Stockholms stad för att bekräfta befintlig skolverksamhet och möjliggöra för kontors- och centrumverksamhet.

Idag bedrivs skolverksamhet i byggnaden. Skolan har cirka 250 barn i årskurserna 4–9. Skolverksamheten saknar idag planstöd, vilket ska säkerställas i planen. Under planarbetet ska staden också utreda behov av skolgård, angöring och parkering.

Den befintliga byggnaden är ett välbevarat exempel på 1980-talets kontorsarkitektur. Byggnaden är grönklassificerad av Stadsmuseet, det vill säga särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.

Tidsplan

  • Start-PM september 2023
  • Samråd juni 2024
  • Granskning februari 2025
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden oktober 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Genova Bostad Projektutveckling AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Åberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 144

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad