Karta över Mariehäll med området kring Bällstavägen markerat. Användningsområden beskrivs i texten nedan.
Karta över Mariehäll med området kring Bällstavägen markerat.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bällstavägen vid Kratsbodavägen rustas upp

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service.

Som en del i stadens satsning i att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister längs Bällstavägen har nedanstående åtgärder genomförts längs sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen:

  • Bredare gång- och cykelbanor på båda sidor om Bällstavägen.
  • Upphöjt övergångsställe vid Mariehällsvägen.
  • Platser för kantstensparkering.
  • Plantering av nya träd med växtbäddar.
  • Stockholm vatten och Avfall, (SVOA) har rustat upp ledningarna för vatten och avlopp.

Arbetena är en fortsättning av den upprustning som skett av Bällstavägen vid Annedal. Nu kvarstår endast mindre arbeten.

Lättare och säkrare att cykla

Bällstavägen som avgränsar området trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Längs Bällstavägen passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm. Med upprustade dubbelriktade cykelbanor på vardera sida av gatan på sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen har standarden för cyklister höjts på den här sträckan.

Tillfällig flytt av nätstation

Stockholms stad har tillfälligt flyttat en nätstation från Nordr (tidigare Veidekke) fastighet i närområdet (Minnet 5) till östra delen av parken Sol och måne.

När Nordr byggt bostadshuset inom deras fastighet Minnet 5, kommer nätstationen flytta tillbaka till Nordr:s tomt. Parken Sol och måne kommer då att återställas.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Mariehäll

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad