• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Kontor och bostäder vid Regeringsgatan

Norrmalm

Fastigheten Hästen 21 i hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan tillför kontor, handel och bostäder.

Planen har medgett utökad byggrätt för kontor, handel och cirka 27 bostäder. Fastigheten är belägen vid korsningen av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Planförslaget innebär att den befintliga byggnaden ersätts av en ny modernare byggnad som bidrar till att utveckla stadslivet runt fastigheten.

Detaljplanen är en del av stadens arbete med att stärka City som en levande, attraktiv och trygg stadskärna med fler bostäder, fler attraktiva arbetsplatser och ökad funktionsblandning. Hörnfastigheten har ett strategiskt läge för att knyta samman stadsmiljön kring Mäster Samuelsgatan med stadslivet vid Hamngatan.

Tidsplan

 • Detaljplan avseende fastigheten Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm,
  Dnr 2015-14011 har vunnit Laga kraft 2022-05-23.
 • Antagandebeslut: Kommunfullmäktige 2020-05-04
 • Godkännandebeslut: Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-19
 • Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beteckning: 404-22431-2020
 • Samråd hölls under sommaren 2017
 • Stadsbyggnadskontoret fick i mars 2016 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheten ägs av FIL Hästen R Building AB (Pembroke Real Estate).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Karin Lindgren Gardby
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 626

Stadsutveckling i city

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad