Stadsutveckling i city

I takt med att Stockholm växer behöver även Stockholms city förändras för att fortsätta fungera som Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta.

Projekt City samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i city. Det är både stora och små projekt, några i tidig planering och andra som nästan är färdiga.

Bilder

Vy över torg med fontäner, sittplatser och trädplanteringar. Människor i rörelse, illustration.
Brunkebergstorg och kringliggande bebyggelse har genomgått en omfattande omdaning.
Vy längs med bred trottoar i stadsmiljö, människor i rörelse. Till vänster skymtar en spårvagn, illustration.
Spårvägen har förlängts från Hamngatan via Sergels torg och vidare till centralstationen på Klarabergsgatan.
Flygvy över Stockholms innerstad med några planområden markerade med rosa.
Området som omfattas av Projekt City och några av de projekt som ingår.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Maria Sahlstrand
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 325

Karin Lindgren Gardby
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 626

Martin Ottosson
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 442

Pågående och planerade projekt i city

Genomförda projekt i city

Vision och program för city

Grafik med de sju strategierna formade som pusselbitar kring en cirkel mönstrad som Sergels torgs markplattor, illustration.

De 7 strategierna är

  • Stockholms mest föränderliga stadsdel
  • en vital urban miljö
  • en trygg och levande stadskärna
  • europeiskt nav för näringsliv och handel
  • en stadsdel med viktiga kulturverksamheter
  • en tillgänglig regionkärna
  • ett grönare city med fler bostäder.

Visionen för city togs i kommunfullmäktige 2012 och utgår från sju övergripande strategier för utvecklingen av city. Visionen konkretiserades 2017 genom Program för city och trafik- och gatumiljöplanen.

Det reviderade Program för City antogs av Kommunfullmäktige i januari 2023. Syftet med programmet är att presentera Stockholms stads intentioner för utvecklingen av City ut ett helhetsperspektiv. Programmet illustrerar hur Vision för City 2030 kan konkretiseras och ska utgöra stöd, vägledning och verktyg för samtliga aktörer i den kommande planeringen av citys utveckling. Program för City har samordnats med trafiknämndens långsiktiga planering för gator, torg och parker i City.

Program för city, bygg- och plantjänsten (pdf)

Vision för city 2030 (pdf)

Bilder

Vy mot entré till kollektivtrafiksstation, människor i rörelse, stadsmiljö, illustration.
Den nya stationsentrén på Vasagatan mitt emot Centralstationen, gemensam entré för tunnelbane- och pendeltågsresenärer.
Vy mot entré till galleria, med blå neonskylt där det står Gallerian. Människor i rörelse, stadsmiljö, illustration.
Till- och ombyggnad av Galleriankvarteret.
Vy över Sergels torg med omgivande bebyggelse, människor i rörelse, illustration.
Nya kontorshus vid Sergels torg.
Vy längs med gata i stadsmiljö med omgivande bebyggelse, människor i rörelse, illustration.
Trafikmiljön förbättras för gående i området kring Mäster Samuelsgatan-Biblioteksgatan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad