Projekt Genomfört

Ny cykelbana längs Gamla Huddingevägen

Örby

Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen är en viktig länk i ett prioriterat cykelstråk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. Idag saknas cykelbana på delar av sträckan och för att fler ska välja att cykla planerar staden att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana och andra framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder

I enlighet med Stockholms stads cykelplan bygger Stockholm stad en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på cirka 1500 meter. Följande åtgärder planeras för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten:

  • Gång- och cykelbanan på Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen breddas. 
  • Säkerheten förbättras för cyklister och fotgängare, med genomgående gång- och cykelbanor samt ombyggda korsningar och övergångsställen.
  • Busshållplatserna rustas upp och blir mer tillgängliga.
  • Träd och buskar längs sträckan tas bort och gamla träd ersätts med nya.
  • Nya gatubrunnar byggs på hela sträckan i och med att kantstenen flyttas.
  • Ny cykelbana byggs utmed Sköldingevägen mellan Gamla Huddingevägen och Aspövägen.
  • Det utförs hastighetsbegränsande åtgärder på Sköldingevägen utanför skolan och en av busshållplatserna tillgänglighetsanpassas.

Åtgärderna förbättrar framkomligheten för cyklister avsevärt längs hela cykelstråket, utan att framkomligheten för fordonstrafik längs Gamla Huddingevägen påverkas negativt.

Cykelbanor för arbetspendling

Cykelstråket mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan är ett utpekat regionalt stråk för arbetspendling. Idag saknas gång- och cykelbana på större delar av Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen.

Tidplan

Projektet färdigställdes under sommaren 2018 och sträckan är nu öppen för trafik. Under våren och sommaren 2019 genomförs  justeringar (reklamationer) som i vissa fall kan medföra trafikstörningar.

Staden genomför projektet

Stockholms stad utför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad