Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Ny gång- och cykelväg på Bällstavägen

Bällsta

Bällstavägen är ett pendlingsstråk utgör en viktig länk i stadens cykelnät som binder ihop Sundbyberg med Bromma och stora delar av västra Stockholm. I samband med att Stockholmare väljer att ta cykeln till arbetet eller skolan i större utsträckning kommer behovet av bättre och säkrare pendlingsnät att öka.

Projektfakta

Ny gång- och cykelväg och trafiksäkerhetsåtgärder

Syftet har varit att förbättra ytan där både gående och cyklister ska samsas, samtidigt som bussar och andra fordon ska ha en fortsatt god framkomlighet. För att uppnå detta är det nödvändigt att omfördela Bällstavägens yta.

Arbeten som har utförts är:

  • Färdigställande av gång- och cykelväg mellan Bällsta allé och Gamla Bromstensvägen
  • Planteringar växtlighet efter hela sträckan
  • Färdigställande av busshållplatsen mellan Doktor Abrahams väg/Plommonvägen
  • Hastighetsdämpande åtgärder (så kallad busskudde) utanför Blomsterlandet.

Sommaren 2015

Projektet avslutades sommaren 2015.

Genomförs av staden

Stockholms stad utför arbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad