dcsimg
Projekt Planerat

Ny stadsdel vid Linta Gårdsväg

Riksby

I Riksby vid Linta Gårdsväg utreds möjligheten för cirka 900 bostäder, lokaler för verksamheter, nya gator, stråk och parker i ett centralt läge med framtida möjliga kopplingar till omkringliggande områden. Planområdet är den första etappen i av programmet för centrala Bromma och är avgränsat med Bromma flygplats norr och Kvarnbacksvägen i söder. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:13 och delar av Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:1.

Projektfakta

Utveckling utifrån ett helhetsperspektiv

Programmet för centrala Bromma godkändes i augusti 2017 och detaljplanen för Linta Gårdsväg är den första av flera planerade etapper i Riksby. Detaljplanen omfattar cirka 900 bostäder, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter, cirka 163 000 kvm verksamhetsyta, grundskola, förskolor, idrott, torg, parker samt en pumpstation för fjärrvärme.

Övergripande utredningar för hela norra Riksby ska göras under planeringsarbetet för att säkerställa att den här delen av området blir en integrerad del i den framtida stadsutveckling i kommande etapper i Riksby och eventuellt på Bromma flygplats.

En av många utmaningar i planarbetet är de begränsningar flyg- och markbuller ger i möjlig markanvändning. Detta kommer i stor utsträckning att påverka lämplig placering och utformning av bebyggelse, gårdar och parker. Dagens förhållanden med markbuller från flygplatsen och den framtida nära kopplingen till en eventuell stadsutvecklingen gör att området lämpar sig att exploateras med verksamheter och flerbostadshus i minst fyra våningar. På området som är utsatt för flygbuller kan verksamheter som till exempel kontor, idrottshallar, sportplaner, butiker och hotell planeras. Den nya strukturen och bebyggelsen ska bidra till att skapa bullerskyddade bostäder, bostadsgårdar, skol-, förskolegårdar och parkrum.

Flera byggaktörer

Stockholms stad i samarbete med:

  • AB Stockholmshem
  • Maxera Bostad 12 AB
  • Skanska AB 
  • Sveafastigheter Bostad AB
  • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
  • Sagax Projektutveckling AB 
  • Fastighetspartner Bromma AB

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2019. Det innebär att planarbetet påbörjas.
  • Samråd, som innebär att ett förslag till utveckling av området visas och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, beräknas preliminärt äga rum i juni 2021.
  • Granskning beräknas till september 2022 och antagande våren 2023.

Bildgalleri

Avgränsning av planområdet och placering av funktioner ska utredas under planarbetet.
Tidig utredningsskiss på möjlig markanvändning och planområde. Avgränsning av planområdet och placering av funktioner ska utredas under planarbetet.
Skissbild från program för centrala Bromma, (diarienummer 2010-20840). Programmet godkändes av stadsbyggnadsnänden den 31 augusti 2017.
Skissbild från program för centrala Bromma, (diarienummer 2010-20840). Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Forsberg

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad