Bild som visar torgmiljö samt huvudgatan med trafik som bussar och cyklister. I bakgrunden syns den nya bebyggelsen.
Vy mot huvudgatan och torget som ligger mitt i den nya stadsdelen. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Projekt Planerat

Ny stadsdel vid Linta gårdsväg

Riksby

Vid Linta gårdsväg utreds möjligheten att bygga en ny stadsdel med bostäder, grundskola, lokaler för verksamheter och service, nya gator, stråk och parker i ett centralt läge med framtida möjliga kopplingar till omkringliggande områden. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:13.

Ny stadsdel i Riksby

Stockholms stad har tagit fram ett planförslag för området vid Linta gårdsväg i Riksby. Planområdet är avgränsat med Bromma flygplats i norr och Kvarnbacksvägen i söder. Området är den första av flera utbyggnadsetapper i norra delen av Riksby. Området ska utvecklas till en hållbar och levande stadsdel med utgångspunkt i lokala kvaliteter.

Den nya stadsdelen planeras utvecklas med cirka 1 200 bostäder i flerbostadshus, cirka 165 000 kvm BTA (bruttoarea) verksamhetsyta, hotell, skola för elever från förskoleklass till årskurs 9, två förskolor om totalt 12 avdelningar, ytor för idrott, nya gator samt flera torg och parker.

Huvudgatan - områdets ryggrad

Områdets ryggrad utgörs av huvudgatan med omkringliggande kvartersbebyggelse på vardera sidan. Längs huvudgatan planeras flera torg samt en centralt belägen park och skola som tillsammans med lokaler för verksamheter och service i bostadshusens bottenvåningar ska bidra till ett varierat innehåll samt trygghet och trivsel i det offentliga rummet.

Bebyggelsens placering, utformning och skala följer landskapet och hanterar även bullerproblematiken från flygplatsen. Bostäder möjliggörs på västra sidan av huvudgatan, och på östra sidan precis vid områdets huvudentré där även hotell möjliggörs.

Varierad bebyggelse följer landskapet

Bebyggelsen i kvartersform anpassas till landskapet och varierar i höjd om fyra till åtta våningar, undantaget en högre byggnad om 16 våningar, som markerar entrén till området vid Kvarnbacksvägen/huvudgatan.

Inom området planeras flera olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, LSS-boende, bostadssocial verksamhet, kollektivboende samt olika lägenhetsstorlekar.

Delar av Lintaverken bevaras

I planen föreslås även delar av det kulturhistoriskt värdefulla Lintaverken bevaras och integreras i den nya bebyggelsen genom nytt innehåll, förslagsvis med utåtriktad kulturverksamhet i bottenvåningen.

Skola och förskola nära natur och parker

Skola, förskolor och idrottsanläggningar placeras i nära anslutning till parker och natur samt vid gena gång- och cykelvägar, så att barn och unga ska kunna ta sig runt på egen hand. Skol- och förskolegårdar är även placerade i goda sollägen med bra klimatförhållanden.

Grönska, gator och kopplingar

Stadsdelens gröna gator, parker, torg och gårdar skapar kopplingar till såväl den omgivande naturen med dess upplevelse- och naturvärden, som till den karaktäristiska bebyggelsen i Bromma. Den gröna miljön hanterar även dagvatten i gaturummen.

Planen möjliggör goda kopplingar och god orienterbarhet till omgivningen. Den primära infarten till området går från Kvarnbacksvägen via huvudgatan, som på sikt kan förlängas norrut, vid en eventuell framtida utbyggnad av flygplatsområdet, och koppla ihop de nya områdena.

Cykelstråken i huvudgatan, Linta Gårdsväg och Kvarnbacksvägen bidrar till att förstärka kopplingarna norrut mot Bromma kyrka, västerut mot Brommaplan samt österut mot Ulvsunda industriområde, Solna och Sundbyberg.

Byggaktörer

Kvarter 1: Stockholmshem
Kvarter 2: Skanska
Kvarter 3: Sveafastigheter
Kvarter 4, 6, 7, 8, 14, 15 och 16: Fastpartner
Kvarter 5: Maxera Bostad AB
Kvarter 9 och 10: Sisab
Kvarter 11, 12 planeras innehålla idrott.
Kvarter 13: AB Salktennis
Kvarter 17, 18 och 19: AB Sagax
Kvarter 20: Stockholm Exergi och Stockholm parkering (hanteras i separat plan)
Kvarter 21 och 22: Åke Sundvall
Kvarter 23: Stockholm Vatten och Avfall
Kvarter 24: Hemsö

Tekniska anläggningar - en del av planen

Elnätstationer, tekniska anläggningar såsom sopsugsanläggning och anläggningar för dagvattenhantering föreslås även i detaljplanen.

Inom området planeras ett kvarter för en ny pumpstation för fjärrvärme samt ett mobilitetshus i huvudsak avsett för boendeparkering. Byggaktör är Stockholm Exergi. Detta kvarter handläggs i en separat plan (diarienummer 2019–03328).

Tidplan

  • Start-PM godkändes den 13 juni 2019 i stadsbyggnadsnämnden, vilket innebär att planarbete kunde påbörjas. 
  • Samråd pågick 21 december 2021 till 7 februari 2022.
  • Granskning beräknas ske under våren 2023.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden beräknas ske kvartal 4 2023.

Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning

Samrådet för planförslaget avslutades den 7 februari 2022. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt de skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet. Redovisning av plansamråd samt ställningstagande inför granskning planeras tas i  stadsbyggnadsnämnden den 15 december 2022.

I nästa skede - granskning kommer förslaget att ställas ut, där man kan se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Under granskningen, som planeras äga rum under våren 2023, finns det också möjlighet att tycka till om planen innan den tas upp till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Bildgalleri

Bilden visar en vy från den centrala parken. En grön park  som omgärdas av den nya bebyggelsen.
Vy från den centrala parken som ligger längs med huvudgatan. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en vy från den centrala parken. En grön park  som omgärdas av den nya bebyggelsen.
Vy från den centrala parken som ligger längs med huvudgatan. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Illustration som visar en torgmiljö med människor och grönska.
Vy över torget som ligger centralt invid huvudgatan. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bild som visar torgmiljö samt huvudgatan med trafik som bussar och cyklister. I bakgrunden syns den nya bebyggelsen.
Vy mot huvudgatan och torget som ligger mitt i den nya stadsdelen. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar föreslagen bebyggelse vid Kvarnbacksvägen och entrén till området.
Infart till området sker från Kvarnbacksvägen till huvudgatan. Verksamhetslokaler möjliggörs i husens bottenplan. Bild: Nyréns arkitektkontor och ÅWL arkitekter.
Bilden visar föreslagen bebyggelse i sydväst Längs del av Kvarnbacksvägen.
Kvarteret längs Kvarnbacksvägen i sydväst. Bild: Nyréns arkitektkontor och ÅWL arkitekter.
Bilden visar del av gamla Lintaverken som föreslås både byggas om och till.
Vy på del av Lintaverken som föreslås både byggas om och byggas till. Bild: DinellJohansson.
Biden visar en fristående byggnad av en förskola i två plan invid parken.
Planerad förskola sedd från parken. Bild: Murman Arkitekter och SWMS arkitektur.
Bilden visar idrottsytor i västra delen av bilden samt en grön aktivitetspark.
Vy österut som visar aktivitetsparken samt del av idrottsytorna i norr. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en lekplats längs aktivitetsparken.
Vy längs med aktivitetsparken. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en lekplats med lekande barn.
Lekplats i aktivitetsparken. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar ett grönt parkområde med gångstigar, utegym och aktivitetsområde.
Vy över aktivitetsparken som planeras i områdets norra del. Bild: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en illustrationsplan där de föreslagna kvarteren visas.
Illustrationsplan.

Se planförslaget i 3D-miljö

Se planförslaget för detaljplan vid Linta gårdsväg i 3D-miljö. Du navigerar dig runt i miljön med hjälp av din muspekare. 

Länk till 3D-modell

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Forsberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i området

Läs mer om Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad