Vy över centrala torget vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Projekt Planerat

Ny stadsdel vid Linta gårdsväg

Riksby

Vid Linta gårdsväg utreds möjligheten att bygga en ny stadsdel med bostäder, grundskola, lokaler för verksamheter och service, nya gator, stråk och parker i ett centralt läge med framtida möjliga kopplingar till omkringliggande områden. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:13.

Ny stadsdel i Riksby

Stockholms stad har tagit fram ett planförslag för området vid Linta gårdsväg i Riksby. Planförslaget innebär att området kring Lintaverken, söder om Bromma flygplats omvandlas till en stadsdel med bostäder och verksamheter i enlighet med programmet för centrala Bromma (diarienummer 2010-20840).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 1250 bostäder, varav cirka 100 som Stockholmshus samt totalt cirka 150 000 kvm BTA (bruttoarea) verksamhetsyta, en ny grundskola, förskolor, cirka 30 000 kvm BTA idrottshallar och ytterligare ytor för idrott utomhus. Dessutom omfattar planen nya gator, torg, parker och tekniska anläggningar. Planen bevarar även delar av det kulturhistoriskt värdefulla Lintaverken.

Detaljplanen är den första av flera tänkta utbyggnadsetapper i norra delen av Riksby. Området ska utvecklas till en hållbar och levande stadsdel med en tät och variationsrik bebyggelse med i befintliga lokala kvaliteter, såsom natur- och kulturvärden samt varierad topografi.

Situationsplan (jpg)

Huvudgatan - områdets ryggrad

Områdets ryggrad utgörs av huvudgatan med omkringliggande kvartersbebyggelse på vardera sidan. Längs huvudgatan planeras flera torg samt en centralt belägen park och skola som tillsammans med lokaler för verksamheter och service i bostadshusens bottenvåningar ska bidra till ett varierat innehåll samt trygghet och trivsel i det offentliga rummet.

Bebyggelsens placering, utformning och skala följer landskapet och hanterar även bullerproblematiken från flygplatsen. Bostäder möjliggörs på västra sidan av huvudgatan, och på östra sidan precis vid områdets huvudentré där även hotell möjliggörs.

Varierad bebyggelse följer landskapet

Bebyggelsen i kvartersform anpassas till landskapet och varierar i höjd om fyra till åtta våningar, undantaget en högre byggnad om 16 våningar, som markerar entrén till området vid Kvarnbacksvägen/huvudgatan.

Inom området planeras flera olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, LSS-boende, bostadssocial verksamhet, kollektivboende samt olika lägenhetsstorlekar.

Delar av Lintaverken bevaras

I planen föreslås även delar av det kulturhistoriskt värdefulla Lintaverken bevaras och integreras i den nya bebyggelsen genom nytt innehåll, förslagsvis med utåtriktad kulturverksamhet i bottenvåningen.

Skola och förskola nära natur och parker

Planen möjliggör för en grundskola (årskurs F-9) och förskolor med totalt 12 avdelningar. Det planeras även för flera idrottsanläggningar i form av tennishall, utomhustennisbanor, en större idrottsplan (som planeras för rugby) samt en publik idrottshall (som planeras för konståkning, gymnastik och andra idrotter). Skolan, förskolorna och idrottsanläggningarna placeras i nära anslutning till parker och natur samt vid gena gång- och cykelvägar, så att barn och unga ska kunna ta sig runt på egen hand.

Grönska, gator och kopplingar

Stadsdelens gröna gator, parker, torg och gårdar skapar kopplingar till såväl den omgivande naturen med dess upplevelse- och naturvärden, som till den karaktäristiska bebyggelsen i Bromma. Den gröna miljön hanterar även dagvatten i gaturummen.

Planen möjliggör goda kopplingar och god orienterbarhet till omgivningen. Den primära infarten till området går från Kvarnbacksvägen via huvudgatan, som på sikt kan förlängas norrut, vid en eventuell framtida utbyggnad av flygplatsområdet, och koppla ihop de nya områdena.

Cykelstråken i huvudgatan, Linta Gårdsväg och Kvarnbacksvägen bidrar till att förstärka kopplingarna norrut mot Bromma kyrka, västerut mot Brommaplan samt österut mot Ulvsunda industriområde, Solna och Sundbyberg.

Byggaktörer

Kvarter 1: Stockholmshem planerar Stockholmshus med totalt 101 hyreslägenheter.
Kvarter 2: Skanska
Kvarter 3: Sveafastigheter
Kvarter 4, 6, 7, 8, 14, 15 och 16: Fastpartner
Kvarter 5: Maxera Bostad AB
Kvarter 9 och 10: Sisab
Kvarter 11, 12 planeras innehålla idrott.
Kvarter 13: AB Salktennis
Kvarter 17, 18 och 19: AB Sagax
Kvarter 20: Stockholm Exergi och Stockholm parkering (hanteras i separat plan)
Kvarter 21 och 22: Åke Sundvall
Kvarter 23: Stockholm Vatten och Avfall
Kvarter 24: Hemsö

Tekniska anläggningar - en del av planen

Elnätstationer, tekniska anläggningar såsom sopsugsanläggning och anläggningar för dagvattenhantering föreslås även i detaljplanen.

Inom området planeras ett kvarter för en ny pumpstation för fjärrvärme samt ett mobilitetshus i huvudsak avsett för boendeparkering. Byggaktör är Stockholm Exergi. Detta kvarter handläggs i en separat plan (diarienummer 2019–03328).

Tidplan

  • Start-PM godkändes den 13 juni 2019 i stadsbyggnadsnämnden, vilket innebär att planarbete kunde påbörjas. 

  • Samråd pågick 21 december 2021 till 7 februari 2022.

  • Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning ägde rum 15 december 2022.

  • Detaljplanen var på granskning 23 augusti till 19 september 2023.

  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden beräknas ske kvartal 4 2023.

Efter godkännande i SBN ska detaljplanen antas i Kommunfullmäktige (KF).

Bildgalleri

Fotomontage över nya stadsdelen vid Linta Gårdsväg, vy från öster. Montage: Stadsbyggnadskontoret.
Vy över centrala parken vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Vy över centrala torget vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Kvarter 1A. Stockholmshus längs Kvarnbacksvägen, vy från Hemslöjdsvägen. Illustration: ÅWL arkitekter.
Kvarter 4. Vy från det södra torget. Illustration: Murman arkitekter.
Kvarter 5. Punkthusen. Illustration: Murman arkitekter.
Kvarter 6. Vy från huvudgatan. Illustration: Murman arkitekter.
Kvarter 7. I förgrunden synds centrala torget och del av centrala parken. Illustration: Murman arkitekter.
Kvarter 8. Förskolebyggnad norr om centrala parken. Illustration: Murman arkitekter.
Kvarter 9. Grundskola för elever i årskurs F-9. Vy från huvudgatan söderut. Illustration: HMXW Arkitekter.
Kvarter 11 och 13. Perspektiv från huvudgatan mot SALKs sportanläggning. Illustration: DinellJohansson.
Kvarter 15. Kulturhistoriskt värdefulla motorprovhuset. Illustration: DinellJohansson.
Kvarter 15 längs huvudgatan, perspektiv från söder. Illustration: DinellJohansson.
Kvarter 15 och 16. Kulturhistoriskt värdefull byggnad i vänster i bild. Illustration: DinellJohansson.
Kvarter 18 vid huvudgatan. Centrala parken skymtas till höger. Illustration: Eppens arkitekter.
Kvarter 21. Vy över torget i områdets södra del. Illustration: Tham & Videgård arkitekter.
Kvarter 22. Bebyggelse vid entrén till området, vy från Kvarnbacksvägen. Illustration: Tham & Videgård arkitekter.
Kvarter 24. Sportanläggning i norra delen av område, vy från huvudgatan. Illustration: Fojab arkitekter.
Fotomontage över nya stadsdelen vid Linta Gårdsväg, vy från söder. Montage: Stadsbyggnadskontoret.
Markanvändningskarta. Orange: bostäder. Grön: verksamheter. ,
Vy över centrala parken vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Vy över centrala torget vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Fotomontage över nya stadsdelen vid Linta Gårdsväg, vy från väster. Montage: Stadsbyggnadskontoret.

Se planförslaget i 3D-miljö

Se planförslaget för detaljplan vid Linta gårdsväg i 3D-miljö. Du navigerar dig runt i miljön med hjälp av din muspekare. 

I 3D-miljön finns vyer med illustrationer på olika plaster i det nya området. 

Länk till 3D-modell

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Fierro Ramsjö

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i området

Läs mer om Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad