Gården med gröna balkonger, gräs och träd
Perspektiv från gården mot föreslaget lamellhus på fastigheten Försvarsministern visandes mötet mellan tillkommande och befintligt hus. (Bild: Vera Arkitekter)
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Byälvsvägen

Bagarmossen

Längs Byälvsvägen i Bagarmossen föreslår staden fler bostäder i ett område med redan utbyggd infrastruktur, god tillgång till kollektivtrafik och service, vilket bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt markutnyttjande.

Om projektet

Längs Byälvsvägen i Bagarmossen ligger ett område som i översiktsplanen är utpekat som ett förtätningsområde. Det bedöms ha goda möjligheter för fortsatt komplettering med nya bostäder.

Den nya föreslagna bebyggelsen ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och tillsammans med den bevarade allén med lindar, bidra till att Byälvsvägen upplevs som en variationsrik stadsgata, huvudsakligen med bostäder.

Området ligger cirka 400 meter norr om Bagarmossens tunnelbanestation. Alldeles intill finns Bagarmossens bollplan och en förskola. I närområdet finns flera förskolor.

Möjligheterna att bo i området utan bil är goda då vägnäten för gång- och cykel är väl utbyggda. Lokalbuss passerar på Byälvsvägen. Fler boende i området utökar underlaget och möjligheterna till en bra eller förbättrad kollektivtrafik.

Ägarförhållanden

  • Fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem.

Preliminär tidplan 

  • Start-PM november 2020
  • Samråd november 2021-januari 2022
  • Granskning 31 augusti - 27 september 2022
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, fjärde kvartalet 2022
  • Antagande i kommunfullmäktige, fjärde kvartalet 2022
Det grå huset med cykelförråd, sett från parkstråket.
Perspektiv från parkstråk med föreslaget punkthus väster om kvarteret Försvarsministern som visar bebyggelsens förhållande till parkstråket. (Bild: Vera Arkitekter).
Hur och träd i riktning västerut längs Byälvsvägen.
Perspektiv västerut längs Byälvsvägen med föreslagen bebyggelse inom fastigheten Försvarsministern i förgrunden. (Bild: Vera Arkitekter).
Gården med gröna balkonger, gräs och träd
Perspektiv från gården mot föreslaget lamellhus på fastigheten Försvarsministern visandes mötet mellan tillkommande och befintligt hus. (Bild: Vera Arkitekter)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad