Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Edestavägen och Stålbogavägen

Högdalen

Cirka 120 hyresrätter planeras att byggas på tre platser längs Edestavägen och Stålbogavägen i Högdalen. Dessutom planeras en utbyggd förskola inom fastigheten Förstoringen 2.

Projektfakta

Hyresrätter och utbyggd förskola

Planen är att bygga cirka 100 hyresrätter inom befintlig stadsstruktur på tre närbelägna platser längs med Edestavägen och Stålbogavägen i Högdalen. Den nya bebyggelsen ska ta avstamp i områdets kvaliteter samt bidra till att skapa attraktiva och trygga gaturum och parkmiljöer.

Dessutom planeras en utbyggd förskola inom fastigheten Förstoringen 2. På så sätt kan förskolan växa från två till sex avdelningar. Även förskolegården föreslås utökas på en del av den omkringliggande parkmarken.

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Negativet 2, Bildfönstret 1-2, Förstoringen 2 och Örby 4:1. Byggaktören Ikano Bostad Stockholm AB har tilldelats markanvisning för 100 hyresrätter av exploateringsnämnden den 27 september 2018. Marken ska upplåtas med tomträtt. Delar av Örby 4:1 förväntas markanvisas av exploateringsnämnden till SISAB för att möjliggöra en utbyggnad av förskolan.

Ett beslut om tillägg till markanvisningen beräknas preliminärt tas i exploateringsnämnden i kvartal 2 2022.

Tidplan

  • Start-PM, december 2019
  • Samråd, preliminärt kvartal 1 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 3 2023
  • Antagande, preliminärt kvartal 1 2024

Byggaktör

Ikano Bostad Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad