Illustration som visar föreslagen bebyggelse.
Översikt över föreslagen bebyggelse längs Bällstavägen, Tappvägen och Kratsbodavägen. Illustration: Tengboms.
Projekt Planerat

Nya bostäder och högstadieskola planeras i höjd med Annedal

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. Inom fastigheterna Enigheten 25, 26, Hingsten 1 och 2 samt delar av Mariehäll 1:10 föreslås ny skola, cirka 350 bostäder och förskola samt nya parker och stråk som kopplar till närområdet.

Projektfakta

Ny bebyggelse

När Stockholm växer behövs nya bostäder och service enligt intentionen i Stockholms översiktsplan. Planförslaget innehåller fem kvarter med totalt cirka 350 bostäder, en högstadieskola samt en förskola med fem avdelningar. Den nya bebyggelsen placeras längs Bällstavägen, Tappvägen och Kratsbodavägen och till stor del på redan ianspråktagna ytor. Bebyggelsens höjd varierar mellan 2–10 våningar. Längs med Bällstavägen möjliggörs lokaler för handel och service i husens bottenvåningar för att bidra till att skapa mer stadslik miljö i området.

Planområdets läge i staden samt avstånd till kollektivtrafik påverkar hur många parkeringsplatser för bil som anses vara lämpliga. Parkeringstalet har beräknats till 0,44 parkeringsplatser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Slutgiltigt parkeringstal fastställs i bygglovskedet.

Stockholm stad arbetar med gröna parkeringstal vilket innebär att kravet på parkeringsplatser kan minska om byggaktörerna säkrar att mobilitetsåtgärder genomförs. Exempel på mobilitetsåtgärder är goda förutsättningar för cyklar, betalning av kollektivtrafikkort till boende, bilpool med mera.

Parkeringstalet för cykel är 3 cykelparkeringar per 100 kvm ljus BTA (bruttoarea). Cykelplatserna placeras på förgårdsmark och på gårdar samt även i garage.

Högstadieskola

Den föreslagna högstadieskolan nära hörnet Bällstavägen-Tappvägen planeras kunna ta emot upp till 540 elever i årskurs 7–9. Skolan föreslås även innehålla en idrottshall som kan hyras ut efter skoltid. Skolbyggnaden sträcker sig utmed Tappvägen och går i vinkel utmed parkstråket Linabergsstigen i norra delen av tomten. Byggnadens placering skärmar på så vis av och ramar in skolgården som ligger innanför. På skolbyggnadens tak möjliggörs skolgårdsyta med bollplan och aktivitetsytor. Skolan inom planområdet är en av flera skolor som planeras för att täcka skolbehovet i Mariehäll och Ulvsunda.

Inbjudande utemiljöer

I detaljplanen finns förslag på nya utemiljöer och att allmän plats för natur och park och stråk genom området. Utemiljöerna ska vara kvalitativa och mångfunktionella för att åstadkomma en effektiv och smart markanvändning.

Invid busshållplats Mariehällstorget utmed Bällstavägen etableras ett allmänt stråk norrut för gående och som leder till Troll-Olaskogen och vidare in i Annedal. I västra delen av planområdet, längs Bällstavägen, bevaras naturmark med den branta bergssluttningen, stora tallar och blandad vegetation av ädellövträd. Natur bevaras även utmed parkstråket Linabergsstigen i norra delen av planområdet.

Ny park vid Alpvägen

Inom Mariehäll, vid den trekantiga grusytan vid Alpvägen, föreslås två industrifastigheter ändras till parkmark. Parken skapas i två nivåer, båda med tillgänglig entréer från gatan. Parken föreslås innehålla ekologiska värden och rekreativa ytor så som en boulebana. De ekologiska värdena föreslås utgöras av grönytor som kan omhänderta dagvatten och skyfall samt planteringar som kan utgöra intressanta födo- och bomiljöer för insekter, fåglar och smådjur. Den nya parkens innehåll kompletterar befintligt parkutbud i området.

Bällstavägen - en mer stadsmässig gata

Bällstavägens gaturum föreslås utvecklas till ett stråk med mötesplatser och aktiva entrévåningar för verksamheter och service. Bebyggelsen längs med Bällstavägen placeras tätt intill gatan för att skapa en stadsmässighet i enlighet med Stadens översiktsplan. Bällstavägen utvecklas med gångbanor och cykelstråk längs kvartersmarken på båda sidor om gatan, på norrsidan separerade från trafiken med gatuträd. Kantstenar och skiljelinjer tydliggör gatans uppdelning. Trädplanteringarna görs med generösa växtbäddar.

Busshållplatsen utmed Bällstavägens norra sida inom planområdet föreslås flyttas österut för förbättrad tillgänglighet. Planförslaget innefattar även angöringsficka för till exempel servicefordon på norra sidan Bällstavägen eller korttidsparkering för boende eller besökare.

Detta bidrar till att utveckla Bällstavägen till en mer stadsmässig gata och skapar liv och rörelse i stadsdelen.

Tidplan

  • Samråd pågick 12 april till 30 maj 2022.
  • Ställningstagande inför granskning: Kvartal 1 2023.
  • Ställningstagande inför granskning: Q1 2023.

Granskning: Kvartal 3 2023.

  • Antagande: Kvartal 1 2024.

Byggaktörer

PEAB, Mariehällsstugan Fastighets AB, Lägerplatsen fastigheter AB och SISAB.

Bildgalleri

Illustrationen visar en kartöversikt där den nya bebyggelsen samt ett parkområde är inritat.
Illustrationsplan över planområdets bebyggelseförslag. Källa: Nyréns..
Illustration som visar föreslagen bebyggelse längs västra delen av Bällstavägen.
Illustration som visar föreslagen bebyggelse längs norra delen av Bällstavägen. Illustration: Krook & Tjäder och Tengbom.
Illustrationen visar föreslågen bebyggelse mot Bällstavägen i form av flerbostadshus med indragna plan.
Illustrationen visar föreslagen bebyggelse söder om Bällstavägen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter och Tengbom.
Illustrationen visar föreslagen ny högstadieskola.
Ny högstadieskola föreslås i hörnet av Bällstavägen - Tappvägen. Illustration: NIRAS Arkitekter och Tengbom.
Illustration som visar föreslagen bebyggelse.
Översikt över föreslagen bebyggelse längs Bällstavägen, Tappvägen och Kratsbodavägen. Illustration: Tengboms.
Illustrationen visar en grön park med gångstråk.
Vid Alpvägen föreslås ny park med ekologiska och rekreativa inslag. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.

Ny park vid Alpvägen

Stockholms stad genomförde under perioden 7 oktober till 9 november en enkät om den triangelformade grusplanen vid Alpvägen, som planeras att bli en ny park.

De frågor vi ville ha svar på var hur den framtida parken skulle användas samt vad parkbesökarna skulle önska för innehåll i den nya parken.

464 personer svarade på enkäten. Det tackar vi verkligen för! I ”Kvalitetsprogram för allmän plats” kan ni läsa mer om hur staden har arbetat vidare med enkätsvaren.

Dokumentet går att hämta här: https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-09402

För att parken ska anläggas måste detaljplanen vinna laga kraft. Arbetena sker samordnat med övriga arbeten för allmän plats. Platsen kan komma att användas för arbetsetablering i samband med byggnation av de övriga husen som planeras i området.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Kontakt

Alexandra Källén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad