Illustration av hus mot Växthusvägen
Perspektiv av hus 3, fasader mot Växthusvägen (illustration: LINK arkitektur AB)
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Åkermyntans centrum

Hässelby Villastad

120 nya bostäder vid Åkermyntans centrum. Projektet kommer främst att beröra fastigheterna Åkermyntan 9 samt Kärrliljan 4.

Projektfakta

Nya bostäder vid Åkermyntans centrum

Sammanlagt planeras cirka 210 nya lägenheter i varierande storlek. De nya husen är tre, fyra och fem våningar höga. Huset närmast Åkermyntans centrum kommer att vara åtta våningar.

Funktionella bostäder med god tillgänglighet

Erfarenheten har visat att behovet av funktionella bostäder med god tillgänglighet är särskilt stort i villastadsdelarna. Att komplettera med mindre flerbostadshus är ett sätt att bredda utbudet med hus som har hiss och ändamålsenliga lägenheter. Det kan vara ett sätt att ge särskilt äldre människor en möjlighet att bo kvar i den omgivning man är van vid.

Tidplan

Samrådsperioden pågick mellan den 26 november och den 7 december 2016.

Detaljplaneförslaget har under tiden 29 mars - 26 april 2017 varit utställt för granskning och den 1 november hölls ett samrådsmöte i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Planen antogs i Stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2017.

Detaljplanen vann laga kraft den 2 januari 2018.

Byggherre

Peab och Hökerum Bygg AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

Flygperspektiv sett från nordväst (illustration LINK arkitektur AB)
Hus 3, fasader mot Växthusvägen (illustration LINK arkitektur AB)
Hus 2, fasad mot Åkermyntans centrum, med terrasser i bottenvåningen (illustration LINK arkitektur AB)
Illustration av hus mot Växthusvägen
Perspektiv av hus 3, fasader mot Växthusvägen (illustration: LINK arkitektur AB)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad