Nya bostäder vid Lövstavägen.
Nya bostäder vid Lövstavägen sett från Mäster Karls väg. Illustration: Arkitema.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Lövstavägen

Hässelby Villastad

I förslaget ingår fem nya byggnader längs med Lövstavägen och Mäster Karls väg. Totalt kan förslaget ge cirka 130 nya hyresrätter. Byggnaderna planeras få fyra till fem våningar. Parkering föreslås ordnas i garage under mark.

Samråd pågår

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 130 bostäder i flerbostadshus inom fastigheten Strandärten 22. De nya husen ska ha ett medvetet förhållningssätt till den befintliga bebyggelsens sammansättning och kopplingar till Smedshagen. Bebyggelsen föreslås få fem våningar i den västra delen och fyra våningar mot den lägre bebyggelsen i områdets östra del. Bebyggelsen ska också bidra till att omvandla Lövstavägen till ett urbant stråk där planen innehåller krav på entréer vända mot vägen.

Natur

Förslaget bidrar i viss mån till att omvandla hårdgjord mark till grönyta i form av gröna bostadsgårdar som ger människor tillgång till gemensam yta för lek och vistelse. En inventering av mistel har skett inom ramen för planarbetet. Inom området i nära anslutning till fastigheten påträffades sju värdträd med varierande grad påväxt av mistel. Ett av dessa värdträd är en sälg som är särskilt skyddsvärd enligt Naturvårdsverkets definition då stamdiametern överstiger en meter. Eftersom mistel är vanligt förekommande i både kommunen och regionen är bedömningen att artens bevarandestatus inte kommer påverkas negativt av att enstaka värdträd eventuellt avverkas inom eller i nära anslutning till planområdet.

Ljusförhållanden och lokalklimat

Solstudier har tagits fram i samband med planarbetet och förslaget ger konsekvenser i form av skuggor för omgivande bebyggelse där en mindre del av den närliggande förskolans gård blir skuggad vid vår- och höstdagjämning samt under sommaren. Då den främsta skuggningen sker under kvällstid och främst gäller en mindre del av förskolans totala gårdsyta bedöms konsekvenserna vara måttliga.

För den planerade bebyggelsen norr om Mäster Karls väg ger planförslagets bebyggelse upphov till skuggning för främst ett av husen som skuggas klockan 12 och 15 vid vid vår- och höstdagjämning. Under sommarmånaden juni, en period då balkonger förmodat utnyttjas mest, ger den nya bebyggelsen inga skuggningar på bebyggelsen norr om Mäster Karls väg.

Parkering

Antal parkeringsplatser utgår från 0,5 platser per bostad, vilket reducerats med 15 procent för små lägenheter. Därtill har parkeringstalet räknats upp med 10 procent för besöksparkering vilket ger ett p-tal på 0,48. I samrådsunderlaget redovisas totalt 63 parkeringsplatser varav tre är parkeringar är för rörelsehindrad. Inga mobilitetsåtgärder föreslås.

Upplåtelseform

Detaljplanen möjliggör för 130 bostäder upplåtna som hyresrätt vilket leder till en mer ojämn fördelning mellan hyresrätt och bostadsrätt/äganderätter i stadsdelen som har cirka dubbelt så många hyresrätter som bostadsrätter/äganderätter.

Stadsbyggnadskontoret reglerar inte upplåtelseform, typ av bostad, lägenhetsfördelning, storlek på lägenheter eller bostadskostnader i detaljplanen. I de fall detta regleras är det i samband med beslut om markanvisning och i avtal om överenskommelse om exploatering.

Översiktsplanen

I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt. Lövstavägen är i översiktsplanen utpekat som urbant stråk och planen ska bidra till gatans långsiktiga potential att omvandlas till ett sammanlänkande rum med vistelsekvaliteter där människor från olika stadsdelar möts.

Markägarförhållanden

Det aktuella området består idag av lägre bebyggelse som används för industriverksamhet. Utöver bebyggelse används marken inom området för upplag. Detaljplanen omfattar fastigheten 22 i Hässelby Villastad. Fastigheten ägs av Stockholm stad och upplåts med tomträtt till Fastighetsbolaget Strandärten AB.

Preliminär tidplan för den fortsatta planprocessen:

  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 25 april–5 juni 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: april-maj 2024
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: oktober 2024
  • Detaljplanen vinner laga kraft: tidigast november 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad