Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Spångaviadukten

Spånga

Staden växer. I anslutning till Spångaviadukten, del av fastigheten Solhem 16:1, vid Spånga Kyrkväg planeras ny bebyggelse. Området ligger centralt i Spånga centrum med närhet till kollektivtrafik och service. Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2021. Stadens markarbeten startade hösten 2022.

Bildgalleri

Vy på föreslagen bebyggselse från Bromma stationsväg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy från Bromma stationsväg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Spånga torg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy från Spånga torg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Karta där planområdet är markerat
Karta där planområdet är markerat med rött

Projektfakta

130 bostäder centralt i Spånga

Detaljplanen möjliggör ett tillskott om cirka 130 lägenheter som upplåts som bostadsrätter samt verksamhetslokaler i husens bottenplan. Bebyggelsen uppförs som kvartersbebyggelse i 5-6 våningar öster om Spångaviadukten. Bostäderna upplåts som bostadsrätt. Gatan kommer rätas upp för att skapa en bättre trafiklösning.

Bättre framkomlighet på Spånga kyrkväg

Spånga Kyrkväg byggs om och får vinkelräta kurvor och tre omgjorda korsningar som skall öka framkomligheten.

Tidplan för stadens markarbeten 

Stockholms stads entreprenör SVEAB utför markarbeten i anslutning till området kring Spånga kyrkväg, Spånga torgväg och Stinsbacken. Arbetena innefattar nybyggnad av gång-, cykel- och bilvägar samt omläggning av ledningar. Arbetena kan medföra visst buller och vibrationer lokalt vid arbetena. Arbetena beräknas vara färdigställda december 2023.

  • Spångaviadukten/Spånga Torgväg - schaktarbete utförs för väg, ledningar och dagvattenmagasin.

    Med start under vecka 12 fram till slutet av juni kommer markarbeten för dagvatten att utföras utmed Spånga Torgväg. Under perioden kommer Spånga Torgväg att stängas av för genomfart enligt grön markering på översiktsbilden nedan.    Gång – och cykeltrafik kommer att kunna passera. Arbetena kommer att utföras vardagar klockan 07:00 – 19:00. Vi är medvetna om de besvär som detta kan medföra men ber om ert överseende.

  • Spånga Kyrkväg - fortsatta arbeten med väg och ledningar. Arbetena beräknas pågå till slutet av juni.
  • Spånga Kyrkväg 417-421 - ledningsarbete för fjärrvärme. Återställningsarbeten beräknas pågå till mitten/slutet av maj.
  • Stinsbacken 7-9 - Schakt och ledningsarbeten för vatten och avloppsledningar samt arbeten med betongmur samt sprängningsarbeten.

Byggaktör

Byggstart av bostadshusen planeras ske vid årsskiftet 2023/2024. AB Borätt, som fick markanvisning i juni 2014.

Ab Borätt - Spånga torg

Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Ove Gustafsson

Enhetschef, fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad