Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Spångaviadukten

Spånga

Staden växer. I anslutning till Spångaviadukten, del av fastigheten Solhem 16:1, vid Spånga Kyrkväg planeras ny bebyggelse. Området ligger centralt i Spånga centrum med närhet till kollektivtrafik och service. Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2021. Stadens markarbeten startade hösten 2022.

Bildgalleri

Vy på föreslagen bebyggselse från Bromma stationsväg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy från Bromma stationsväg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Bromstensvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy på föreslagen bebyggelse från Spånga torg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy från Spånga torg. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Karta där planområdet är markerat
Karta där planområdet är markerat med rött

Projektfakta

130 bostäder centralt i Spånga

Detaljplanen möjliggör ett tillskott om cirka 130 lägenheter som upplåts som bostadsrätter samt verksamhetslokaler i husens bottenplan. Bebyggelsen uppförs som kvartersbebyggelse i 5-6 våningar öster om Spångaviadukten. Bostäderna upplåts som bostadsrätt. Gatan kommer rätas upp för att skapa en bättre trafiklösning.

Bättre framkomlighet på Spånga kyrkväg

Spånga Kyrkväg byggs om och får vinkelräta kurvor och tre omgjorda korsningar som skall öka framkomligheten.

Byggaktör

AB Borätt, som fick markanvisning i juni 2014.

Ab Borätt - Spånga torg

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2021.

Stockholms stads entreprenör utför markarbeten i anslutning till Spångavägen - Spånga kyrkväg och  

Längs Spångavägen utförs arbeten för väg och ledningar samt förberedande arbeten inför kommande trafikomläggning.  Längs med Spånga stationsväg utförs markarbeten inför kommande nätstation. 

Vecka 5-25 utförs schaktarbete för väg och ledningar vid Spångaviadukten och Spånga torgväg. 

Byggstart av bostadshusen planeras ske vid årsskiftet 2023/2024.

Pågående arbeten

Under vecka 45 till 46 2022 kommer staden utföra följande arbete i arbetsområdet: 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Ove Gustafsson

Enhetschef, fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad