Stockholmshusen vid Växthusvägen. Illustration Vera Arkitekter.
Stockholmshusen vid Växthusvägen. Illustration Vera Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Växthusvägen i Hässelby villastad

Förslaget består av fem hus med sammanlagt 240 hyresrätter. Husen föreslås att byggas i 4–5 våningar längst med Växthusvägen, del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Projektfakta

Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus utmed Växthusvägen. Placeringen av husen ska tydliggöra gatans betydelse som huvudstråk i området och bidra till ett varierat gaturum. Flerbostadshusen kompletterar befintlig bebyggelse och är så kallade Stockholmshus. Läs mer om Stockholmshusen.

Se förslaget i 3D.

Växthusvägen är utpekad som ett urbant stråk i översiktsplanen vilket innebär att den kan utvecklas till en levande stadsmiljö. Förslaget innebär att delar av det befintligt skogs- och grönområde längs med gatans östra sida bebyggs. Samtidigt bevaras en del av skogsområdet där höga naturvärden har identifierats för att bidra både till ekologiska och rekreativa värden. Bostadsgårdarna utformas för att återanknyta till tidigare skogsområde och ansluta till befintlig naturmark.

Ny cykelväg och nya parkeringsmöjligheter.
Längs med Växthusvägen föreslås nya parkeringsfickor och i anslutning till den nya bebyggelsen planeras underjordiska garage. Befintlig gång- och cykelbana flyttas något österut för att ge plats åt gatuparkeringen. En ny gång- och cykelbana föreslås mellan Växthusvägen och Polarisvägen i Järfälla. Målet är att skapa ett sammanhängande gaturum som bidrar till ökad rörlighet och integrerade stadsdelar.

Staden förtätas
Bristen på bostäder är en av Stockholmsregionens största utmaningar. Stockholmshusen är ett bidrag till Stockholms stads vision om att skapa en levande stad där alla kan bo, med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder. Översiktsplanen pekar ut villastadsdelar i kollektivtrafiknära lägen som lämpliga områden för förtätning. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner att skapa bättre underlag för lokal service och utbyggnad av kollektivtrafik.

Växthusvägen kan dessutom få en större betydelse som sammanlänkande stråk när Järfällas stadsutvecklingsområden färdigställs. Förlängningen av Växthusvägen har även skapat en bättre koppling till Barkarby station.

Preliminär tidplan:

  • Start-PM togs den 22 november 2018.
  • Samråd pågick under perioden 19 maj–28 juli 2020.
  • Granskning planeras till september 2021.
  • Antagande av planen beräknas ske i december 2021.
Byggaktör

AB Svenska Bostäder. 

Planområdet för bostäderna vid Växthusvägen.
Planområdet för bostäderna vid Växthusvägen.
Stockholmshusen vid Växthusvägen. Illustration Vera Arkitekter.
Stockholmshusen vid Växthusvägen. Illustration Vera Arkitekter.
Situationsplan över bostäder vid Växthusvägen.
Situationsplan över bostäder vid Växthusvägen. Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Kvarter Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur.
Fasader Stockholmshusen Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
Fasader Stockholmshusen Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
Fasader Stockholmshusen Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
Fasader Stockholmshusen Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad