Bostäder vid Växthusvägen.
Vy från Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Växthusvägen i Hässelby villastad

Förslaget består av fem hus med cirka 200 hyresrätter. Husen föreslås att byggas i 4–5 våningar längst med Växthusvägen, del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Projektfakta

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus utmed Växthusvägen. Placeringen av husen ska tydliggöra gatans betydelse som huvudstråk i området och bidra till ett varierat gaturum. Flerbostadshusen kompletterar befintlig bebyggelse och är så kallade Stockholmshus. Läs mer om Stockholmshusen.

Se förslaget i 3D.

Växthusvägen är utpekad som ett urbant stråk i översiktsplanen, vilket innebär att den kan utvecklas till en levande stadsmiljö. Översiktsplanen visar hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Förslaget innebär att delar av befintligt skogs- och grönområde längs med gatans östra sida bebyggs. Samtidigt bevaras en del av skogsområdet där höga naturvärden har identifierats för att bidra både till ekologiska och rekreativa värden. Bostadsgårdarna utformas för att återanknyta till tidigare skogsområde och ansluta till befintlig naturmark.

Ny cykelväg och nya parkeringsmöjligheter.

Längs med Växthusvägen föreslås nya parkeringsfickor och i anslutning till den nya bebyggelsen planeras ett underjordiskt garage. Befintlig gång- och cykelbana flyttas något österut och breddas för att uppnå standarden för cykelpendlingsstråk. En ny gång- och cykelbana föreslås mellan Växthusvägen och Polarisvägen i Järfälla. Målet är att skapa ett sammanhängande gaturum som bidrar till ökad rörlighet och kopplar ihop stadsdelarna. Vid korsningen till Skälbyvägen föreslås hastighetssänkande åtgärder och nya övergångar för att öka ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

Staden förtätas

Bristen på bostäder är en av Stockholmsregionens största utmaningar. Stockholmshusen är ett bidrag till Stockholms stads vision om att skapa en levande stad där alla kan bo, med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder. Översiktsplanen pekar ut villastadsdelar i kollektivtrafiknära lägen som lämpliga områden för förtätning. Planförslaget är förenligt med Översiktsplanens intentioner att skapa bättre underlag för lokal service och utbyggnad av kollektivtrafik.

Växthusvägen kan dessutom få en större betydelse som sammanlänkande stråk när Järfällas stadsutvecklingsområden färdigställs. Förlängningen av Växthusvägen har även skapat en bättre koppling till Barkarby station.

Tidigare beslut:

  • Markanvisning till AB Svenska Bostäder beslutades i exploateringsnämnden 27 september 2018.
  • Den 22 april 2021 godkände stadsbyggnadsnämnden samrådsredogörelsen.
  • Den 26 augusti 2021 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna redovisningen av planförslaget.

Preliminär tidplan:

  • Start-PM togs den 22 november 2018.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: pågick under perioden 19 maj–28 juli 2020.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: genomfördes under perioden 22 septemer–19 oktober 2021
  • Beslut om ett antagande av planen beräknas ske hösten 2023.

Byggaktör

AB Svenska Bostäders webbplats

Bostäder vid Växthusvägen.
Illustrationsplan. Illustration: PE Teknik & Arkitektur.
Bostäder vid Växthusvägen.
Ungefärlig gräns för området. Illustration: Stockholms stad.
Bostäder vid Växthusvägen.
Vy från Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
Bostäder vid Växthusvägen.
Vy från Polarisvägen. Illustration: Vera Arkitekter
Bostäder vid Växthusvägen.
Vy från Stenbockens väg. Illustration: Vera Arkitekter
Bostäder vid Växthusvägen.
Vy från Zenitvägen. Illustration: Vera Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad