dcsimg
Projekt Planerat

Nya hyresrätter i Hässelby villastad

Hässelby villastad

Cirka 240 nya hyresrätter fördelade på fyra huskroppar med 4-5 våningar byggs längst med Växthusvägen i Hässelby villastad. Fastigheter som berörs är del av Hässelby Villastad 28:1, 40:21 och 29:9.

Visionsbild av Stockholmhus.
Allmän visionsbild av Stockholmhus.

Projektfakta

Cirka 240 nya hyresrätter 

Förslaget till detaljplan innebär att cirka 240 nya hyresrätter fördelade på fyra huskroppar med 4-5 våningar byggs längst med Växthusvägen i Hässelby villastad. Flerbostadshusen kompletterar befintlig bebyggelse och är av Stockholmshustyp.

Växthusvägen blir ett urbant stråk

Lamellhusen kompletterar kringliggande bebyggelse och stärker kopplingen mellan gata och småhusbebyggelse, vilket skapar ett sammanhängande landskap. Lamellerna längst med gatan bidrar till den långsiktiga förvandlingen av Växthusvägen som ett urbant stråk.

Varför bygga i Hässleby villastad? 

Bristen på bostäder är en av Stockholmsregionens största utmaningar. Stockholmshusen är ett bidrag till Stockholms stads vision om att skapa en levande stad där alla kan bo, med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder.

Översiktsplanen pekar ut villastadsdelar i kollektivtrafiknära lägen som lämpliga områden för förtätning. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner att skapa bättre underlag för lokal service och utbyggnad av kollektivtrafik.

Växthusvägen kan få en större betydelse som sammanlänkande stråk när Järfällas stadsutvecklingsområden färdigställs. Här är särskilt närheten till Barkarby station viktig, som förlängningen av Växthusvägen möjliggjort.

Preliminär tidplan

  • Start-PM 22 november 2018
  • Samråd kvartal1 2020
  • Granskning kvartal 4
  • Antagande kvartal 1 2021

Byggherre

AB Svenska Bostäder. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad