De nya husen får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns arkitektkontor
Bild: Nyréns arkitektkontor
Projekt Genomfört

Hyresrätter på Hagsätravägen

Rågsved

Stockholmshem har byggt cirka 100 hyresrätter längs Hagsätravägen. Husen är klara och färdiginflyttade.

Aktuellt

Nu byggs en ny naturstig

I september startar bygget av en naturstig vid Hagsätravägen. Det blir bland annat nya sittplatser, planteringar, fågelholk och fågelbad i anslutning till stigen. Syftet är att skapa en koppling mellan Hagsätravägen och parkstråket precis söder om stigen. Naturstigen är så kallad grön kompensation för att naturmark använts när bostäderna byggdes, och planeras vara klar under vintern 2023/2024.


Naturstigens ungefärliga placering markerad i rosa. Klicka på bilden för att göra den större. 

Projektfakta

102 nya hyresrätter i Stockholmshus

Staden skapar tillsammans med byggaktören Stockholmshem 102 nya hyresrättslägenheter. Lägenheterna byggs i två så kallade lamellhus som är långa, smala huslängor. Husen placeras på varsin sida om Hagsätravägen, och får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan. Husens placering anpassas även till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt.

Totalt planeras för 15 parkeringsplatser i anslutning till husen, varav några platser med möjlighet till laddning av elbil. Antalet parkeringsplatser hålls lågt då projektet utgör ett pilotprojekt för att testa nya mobilitetsåtgärder i staden. Målet är att de boendes vardagsresor ska kunna ske mer resurseffektivt och hållbart än idag, och för att uppnå det skapas 280 cykelplatser, bilpool och en cykelpool.  

De nya bostäderna är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet och står nästan klara. Inflyttning kommer att ske i januari-mars 2021. 

Stockholmshems webbplats

Tidplan

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • Januari 2019: Detaljplanen vann laga kraft.
  • Hösten 2019: Byggstart.
  • Början av 2021: Inflyttning

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna kommer att användas även i planeringen av bostäderna vid Hagsätravägen.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Stockholmshusen

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad