Flygperspektiv från söder. Tidig visionsbild från planskedet. Illustration: Equator Stockholm och Tomorrow
Projekt Pågående

Nytt bostadsområde i Årstaberg

Liljeholmen

Inom projektet Packrummet i Årstaberg byggs cirka 1 000 lägenheter, en skola, förskolor och verksamhetslokaler. En allmän kvarterspark skapas centralt i området och naturparken Kråkberget i den nordöstra delen har rustas upp.

Nyheter

Under byggtiden

Projektfakta

Cirka 1 000 bostäder, förskolor och en ny grundskola

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram. Inom projektet Packrummet byggs cirka 1000 bostäder och en grundskola. Bostadsbebyggelsen består av tre kvarter med slutna gårdar, ett friliggande hus vid den centralt belägna parken och fem punkthus. Husen varierar i höjd mellan 7-24 våningar. 

Den stora nybyggnationen av bostäder i området innebär ett ökat behov av skolor och förskolor. Inom projektet har det därför byggts en ny grundskola, Sjöviksskolan, med plats för 1 100 elever. Skolan är placerad i områdets norra del i anslutning till naturmark och förskolorna ligger i bostadskvarterens bottenvåningar. Detaljplanen möjliggör också för tre nya förskolor i bottenvåning på de nya byggnaderna.

Nytt torg och park

I samband med bostadsbyggnationen rustar staden upp och bygger om allmän plats. En kvarterspark anläggs centralt i området. Parken är indelad i tre delar; gräsmatta, ytor för häng och lekplatsytor. Stationsplatsen vid pendeltågsstationen byggs också om. Platsen start är en knutpunkt för fotgängare som ska till och från Årstabergs station med pendeltåg och tvärbana. Tryggheten är en viktigt del i utformningen och stationsplatsen får god belysning och nya planteringar, främst träd, marktäckare och låga buskar. På grund av nivåskillnaderna i området är platsen uppdelad i en övre och en nedre del. Den nedre delen ligger på samma plan som tågstationens spärrar. Den övre delen ligger på samma plan som entrégatan till det nya bostadsområdet. Ett regionalt cykelstråk från Årstabron till de sydvästra förorterna, går över platsen. En bro separerar cyklarna från strömmen av fotgängare som kan förväntas till och från tågen.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 10 maj 2016.
  • Byggnationen påbörjades i april 2017.
  • De första inflyttningarna planeras ske i oktober 2018.
  • Skolan stod klar inför skolstarten höstterminen 2019.
  • De nya bostadskvarteren byggs etappvis med start i områdets östra del. Kvarter 4 och 5 är klara för inflyttning under 2021. Kvarter 1, 2 och 3 planeras färdigställas år 2023-2027. 
  • Byggnationen av den nya stationsplatsen startade i oktober 2022 och beräknas vara klar våren 2025. 

Byggaktör

Ikano Bostad, (extern länk) och Besqab, (extern länk) bygger bostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bygger skola och Stockholms stad bygger vägar, torg och parker.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan över planerad bebyggelse i projektet Packrummet
Kvartersparken, perspektiv från Sjöviksbacken. Exempel på utformning av höghuset närmast stationen. Illustration: Equator Stockholm och Tomorrow
Perspektiv från öster. Tidig visionsbild från planskedet över planerad bebyggelse. Illustration: Equator Stockholm och Tomorrow
Vy från den anlagda parken sett mot skolan. Illustration: Equator Stockholm och Tomorrow
Illustrationsbild Sjöviksskolan: Max Arkitekter
Illustrationsplan som visar utformningen av stationsplatsen vid Årstabergs pendeltågsstation
Illustrationsplan som visar utformningen av lekplatsen.

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad