Projekt Pågående

Nytt bostadsområde i Årstaberg

Liljeholmen

Inom projektet Packrummet i Årstaberg byggs cirka 1 000 lägenheter, en skola, förskolor och verksamhetslokaler. En allmän kvarterspark skapas centralt i området och naturparken i planens nordöstra del rustas upp.

Under byggtiden

Projektfakta

Ca 1 000 bostäder, tre förskolor och en ny grundskola

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram. Inom projektet Packrummet byggs cirka 1000 bostäder, 3 förskolor och en grundskola. Bostadsbebyggelsen består av tre kvarter med slutna gårdar, ett friliggande hus vid den centralt belägna parken och fem punkthus. Husen varierar i höjd mellan 7-24 våningar.

Den stora nybyggnationen av bostäder i området innebär ett ökat behov av skolor och förskolor. Inom projektet byggs därför en grundskola, Sjöviksskolan, med plats för 1 100 elever och tre förskolor med sammanlagt 15 avdelningar. Skolan är placerad i områdets norra del i anslutning till naturmark och förskolorna ligger i bostadskvarterens bottenvåningar.

Centralt i projektet skapas en grön kvarterspark. Lekytorna i den sydöstra delen inhägnas med staket för att fungera särskilt för förskolornas behov. Naturparken i planområdets nordöstra del förses med lekytor och ett gång- och cykelvägnät. De befintliga trädbestånden skyddas och utvecklas.

Det mycket goda kommunikationsläget med pendeltåg, spårvagn, bussterminal och regionalt cykelstråk gör att det nya Årstaberg kommer att uppfattas som en naturlig fortsättning av innerstaden.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 10 maj 2016.
  • Byggnationen påbörjades i april 2017.
  • De första inflyttningarna planeras ske i oktober 2018.
  • Skolan stod klar inför skolstarten höstterminen 2019.
  • De nya bostadskvarteren byggs etappvis med start i områdets östra del. Kvarter 4 och 5 är klara för inflyttning under 2021. Kvarter 1, 2 och 3 planeras färdigställas år 2022-2027. 

Byggaktör

Ikano Bostad, (extern länk) och Besqab, (extern länk) bygger bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bygger skola.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Planförslag. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Illustrationsbild Sjöviksskolan: Max Arkitekter

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad