dcsimg
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid platsen för Hässelby värmeverk

Hässelby strand

Hässelby värmeverk invigdes 1959 och står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi AB har lett till beslutet att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt i Lövsta.

Projektfakta

Syftet med projektet är att pröva omfattning, placering och utformning av bebyggelse innehållande bostäder, lokaler i bottenvåningar, förskolor, parker, gator och strandpromenad på platsen för Hässelby värmeverk med omnejd. Planen innebär att värmeverket avvecklas och helt eller delvis kommer att rivas. Hässelby strandbad kommer att bevaras. En initial bedömning är att området kommer att kunna utvecklas med uppskattningsvis 1000–1500 bostäder. Marken ägs av Stockholm Exergi och staden.

Ungefärlig gränsdragning av det nya området.

När Hässelby värmeverk läggs ner planeras det att ersättas av ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Detaljplanerna för det nya bostadsområdet på platsen för Hässelby värmeverk, kallat Vassen 3 med flera, och Lövstaverket startar samtidigt för att skapa en samsyn i de båda projekten som är beroende av varandra. Beslut om markanvisning för Lövstaverket fattades i exploateringsnämnden den 19 april 2018. Markanvisning för Vassen 3 med flera sker efter plansamråd.

Tidplan

Samråd planeras ske under första kvartalet 2020 och granskning till andra kvartalet 2021. Godkännande förväntas kunna ske under tredje kvartalet 2021. Stadens tillträde i Hässelby beräknas till 2025.

Under samrådstiden visas förslag till utveckling av området. Då har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

På grund av planens storlek och omfattning samt kommande markanvisning kan den komma att delas upp i ett antal detaljplaner efter samrådet. Planarbetet genomförs med utökat förfarande då stadsbyggnadskontoret bedömer att planen medför betydande miljöpåverkan.

För det nya kraftvärmeverket i Lövsta fattades beslut om markanvisning i april 2018. Markanvisningsavtalet innefattar även Hässelby värmeverk då dessa två projekt förutsätter varandra. En markanvisning är en förhandsrätt att ensam få förhandla med staden om genomförandet av ny bostadsbebyggelse.

Samråd för Lövstaverket genomfördes 24 april–10 juni 2019 och antagande av detaljplanen beräknas ske under 2020. Anläggningen i Lövsta bedöms vara driftsatt 2023. Därefter behövs en intrimning av verksamheten i Lövsta under ett år innan rivning och sanering i Hässelby kan påbörjas. 

Dialog med närboende

Enkät om området kring Hässelbyverket

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning om området runt Hässelbyverket. Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området kring kraftvärmeverket används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svaren kommer att användas som underlag i arbetet med att planera för den nya bebyggelsen.

Kortfakta om enkäten

Antal svarande: 874

Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 1000

Totalt antal svar: 9984

Total antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 2589

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet. 

Sammanfattning av enkätsvaren

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten Se paragraf 8.

Mer information om Lövsta värmeverk

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Anton Nylander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad