Nya bostäder vid kajen Hässelbyverket
Bostäder vid kajen. Illustration: SWMS Arkitektur
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid platsen för Hässelbyverket

Hässelby strand

Hässelby värmeverk invigdes 1959 och står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi AB har lett till beslutet att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt i Lövsta. Hässelbyverket kan då rivas och ge plats för bostäder.

Projektfakta

I Lövsta skulle ett modernt kraftvärmeverk anpassat för förnyelsebara och återvunna bränslen kunna anläggas som kan ersätta kolanvändningen i Stockholm. Hässelbyverket kan då avvecklas för att ge plats för bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att pröva en omvandling av området för Hässelby kraftvärmeverk till ett nytt bostadsområde. Detaljplanen prövar omfattning, bevarande, placering och utformning av bostäder, lokaler och förskolor. Intentionen är att hitta en god balans mellan bebyggelse parker, gator och naturområden.

Översiktsbild av nya bostäder vid platsen för HässelbyverketSe förslaget som 3D-modell. Du kan zooma in med musens hjul och vrida modellen i 360 grader. Modellen går även att se med VR-glasögon.

Placeringen av bostäder kommer att ske på platsen för verket men även ute på kajen och i delar av omgivande skogsområden. Totalt förväntas området ge plats för cirka 1500 bostäder. Planeringen av den övergripande strukturen syftar till att skapa bättre koppling mellan Hässelby strand och Hässelby Villastad samtidigt som områdets populära strandpromenad och allmänna platser stärks. Områdets ekologiska och kulturhistoriska värden ska tillvaratas.

Planen strävar efter att bevara den industriella karaktären på platsen, bland annat genom materialval och att den modernistiska kontorsbyggnaden planeras att bevaras. Övriga delar av den befintliga bebyggelsen rivs samtidigt som marken saneras. Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ingår i samrådsunderlaget.

Tidplan

  • Samrådet avslutades 17 mars 2020.
  • Granskning planeras till andra kvartalet 2023.
  • Ett godkännande av förslaget förväntas kunna ske under första kvartalet 2024.
  • Stadens tillträde i Hässelby beräknas till 2025.

Under samrådstiden visas förslag till utveckling av området. Då har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Har du inte lämnat synpunkter under samrådstiden eller under granskningen kan du inte heller överklaga en beslutad detaljplan. Granskningstiden är minst tre veckor.

På grund av planens storlek och omfattning samt kommande markanvisning kan den komma att delas upp i ett antal detaljplaner efter samrådet. Planarbetet genomförs med utökat förfarande då stadsbyggnadskontoret bedömer att planen medför betydande miljöpåverkan.

För det nya kraftvärmeverket i Lövsta fattades beslut om markanvisning i april 2018. Markanvisningsavtalet innefattar även Hässelby värmeverk då dessa två projekt förutsätter varandra. En markanvisning är en förhandsrätt att ensam få förhandla med staden om genomförandet av ny bostadsbebyggelse.

Samråd för Lövstaverket genomfördes 24 april–10 juni 2019 och antagande av detaljplanen beräknas ske under 2020. Anläggningen i Lövsta bedöms vara driftsatt 2023. Därefter behövs en intrimning av verksamheten i Lövsta under ett år innan rivning och sanering i Hässelby kan påbörjas. 

Dialog med närboende

Enkät om området kring Hässelbyverket

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning om området runt Hässelbyverket. Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området kring kraftvärmeverket används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svaren kommer att användas som underlag i arbetet med att planera för den nya bebyggelsen.

Kortfakta om enkäten

Antal svarande: 874

Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 1000

Totalt antal svar: 9984

Total antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 2589

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet. 

Sammanfattning av enkätsvaren

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten Se paragraf 8.

Mer information om Lövsta kraftvärmevärmeverk

Bildgalleri

Hässelby värmeverk, foto Lennart Johansson.
Flygvy över Hässelbyverket med omnejd. Foto Lennart Johansson.
Översiktsbild Vassen 3 m fl Hässelbyverket
Översiktsbild av förslaget.
Nya bostäder vid kajen Hässelbyverket
Bostäder vid kajen. Illustration: SWMS Arkitektur
Nya bostäder vid Fyrspannsgatan Hässelbyverket
Bostäder vid Fyrspannsgatan. Illustration: SWMS Arkitektur

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Camilla Maruyama

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad