Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Ökad trafiksäkerhet vid Hornsbergs strand

Stadshagen, Kristineberg

Vid Hornsbergs strand, på fyra platser längs med Lindhagensgatan, bygger vi fartgupp och breddar gångbanan vid övergångsställena. Syftet är att öka hastighetsefterlevnaden och trafiksäkerheten i området.

Projektfakta

Fartgupp och breddade gångbanor

Vi gör åtgärder på fyra platser längs med Lindhagensgatan, mellan korsningen med Franzéngatan och korsningen med Nordenflychtsvägen - en sträcka som omfattar fyra kvarter i området Hornsbergs strand.

På alla fyra platserna bygger vi fartgupp (så kallade busskuddar) och gör breddningar av gångbanan (så kallade öron) vid övergångsställena. Totalt handlar det om 12-13 åtgärder.

Syftet med åtgärderna är att öka hastighetsefterlevnaden (hastighetsgränsen är 30 km/h) och därmed trafiksäkerheten i området. Även framkomligheten för gående i området förbättras.

Klart hösten 2021

Bygget av åtgärderna startar i juli. Vi bygger en eller ett par åtgärder i taget för att minimera påverkan på framkomligheten. Varje åtgärd tar cirka 2-3 veckor att bygga. 

Åtgärderna blev klara november 2021.

Påverkan i närområdet

Arbetena kan medföra visst buller och begränsad framkomlighet för bil- och busstrafik samt för gående och cyklister. Vi bygger en eller några få åtgärder i taget för att minimera påverkan på framkomligheten.

Staden genomför projektet

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för projektet. PEAB är entreprenör och Infrakonsult är byggledare för projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad