En bilväg med cykelbana. Vägen kantas av flerbostadshus, träd och buskar, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny cykelbana längs Gamla Huddingevägen

Örby

Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen är en viktig länk i ett prioriterat cykelstråk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. Cykelbana har saknats på delar av sträckan och för att fler ska välja att cykla har staden förbättrat framkomligheten och ökat trafiksäkerheten för cyklister.

I enlighet med Stockholms stads cykelplan har Stockholm stad byggt en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på cirka 1500 meter. Följande åtgärder har gjorts för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten:

 • Gång- och cykelbanan på Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen har breddats. 
 • Säkerheten har förbättrats för cyklister och fotgängare, med genomgående gång- och cykelbanor samt ombyggda korsningar och övergångsställen.
 • Busshållplatserna har rustats upp och blivit mer tillgängliga.
 • Träd och buskar längs sträckan har tagits bort och gamla träd ersatts med nya.
 • Nya gatubrunnar har byggts på hela sträckan i och med att kantstenen har flyttats.
 • Ny cykelbana har byggts utmed Sköldingevägen mellan Gamla Huddingevägen och Aspövägen.
 • Det har utförts hastighetsbegränsande åtgärder på Sköldingevägen utanför skolan och en av busshållplatserna har tillgänglighetsanpassats.

Åtgärderna har förbättrat framkomligheten för cyklister avsevärt längs hela cykelstråket, utan att framkomligheten för fordonstrafik längs Gamla Huddingevägen har påverkats negativt.

Cykelbanor för arbetspendling

Cykelstråket mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan är ett utpekat regionalt stråk för arbetspendling. Idag saknas gång- och cykelbana på större delar av Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen.

Tidsplan

Projektet färdigställdes under sommaren 2018 och sträckan är nu öppen för trafik. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad