Flerbostadshus med grönfärgad och tegelklädd fasad. Huset är placerat vid en mindre t-korsning, foto.
Korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen med lokal i bottenvåningen, vy mot sydväst. Foto: Lennart Johansson
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder i Örby

Örby

Kapellet har ersatts av flerbostadshus med 30 nya lägenheter i Örby Slott. Projektet berör fastigheten Självstarten 22.

Bostadshuset är placerat i en L-form mot korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen. Huset har fyra och tre våningar och en skyddad innergård har skapats.

Det nya flerbostadshuset bidrar till en mer levande, stadsmässig och trygg gatumiljö utmed Huddingevägen. Utformningen är anpassad till områdets karaktär av villastad.

 • Bostadsentréer mot gata samt en verksamhetslokal i bostadshusets bottenvåning mot gatukorsningen.
 • Grön förgårdsmark och bostadsgård bidrar till att det nya flerbostadshuset anpassats till befintlig villastadskaraktär.
 • Parkeringsplatser i ett parkeringsgarage under bostadsbyggnaden. 
 • Dagvatten fördröjs och renas på tomten.

En levande stadsmiljö i hela staden

I översiktsplanen är det aktuella området markerat som gles stadsbebyggelse och förslaget stämmer väl överens med strategi fyra i planen "Främja en levande stadsmiljö i hela staden".

Tidsplan

 • Planen vann laga kraft den 2 januari 2020
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019
 • Samråd: februari/mars 2019

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten ägs av Södertörnkyrkan, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Örby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad