Flygvy över området med byggnader, vägar och träd, illustration.
Vy över området. Den nya bebyggelsen omfattar fyra byggnader samt en befintlig byggnad som byggs på. Illustration: White Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder utreds vid Råckstavägen

Råcksta

Som en del i en växande stad föreslås 300 bostäder i anslutning till Råckstavägen och Bättringsvägen. En befintlig byggnad bevaras och föreslås byggas på. De nya husen anpassas till naturen och området ligger nära kollektivtrafik. Planområdet omfattar fastigheterna Vårdhemmet 2 och del av Råcksta 1:21.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder i flerbostadshus, med hänsyn till omgivande bebyggelse, terräng och naturvärden. Detaljplanen syftar också till att en befintlig byggnad inom kvarteret Vårdhemmet 2 föreslås renoveras och byggas på.

I detaljplanen föreslås fyra flerbostadshus i sex våningar varav den översta våningen är indragen. Förslaget möjliggör också en påbyggnad på befintlig byggnad inom planområdet.

Planförslaget kan rymma cirka 300 bostäder. Bostäderna avses upplåtas som hyresrätter. En del av bostäderna planeras bli genomgångsbostäder.

Bostäderna fördelas på fem husbyggnader

Hus A vid Råckstavägen /Bättringsvägen

I hus A möjliggörs cirka 60 bostäder och lokaler i bottenvåning samt entréer och balkonger ut mot Råckstavägen. Huset planeras bli 6 våningar högt, där den översta våningen är indragen. I anslutning till hus A möjliggörs en byggnadsdel med garage i två våningar i suterräng mot skogsslänten. I husets front mot Bättringsvägen föreslås en lokal som planeras innehålla en cykelhubb med cykelpool och verkstad. Taket ska utföras med planterbart bjälklag för att möjliggöra bostadsgård med grönska på taket.

Hus B1 och B2 vid Bättringsvägen

I hus B1 och B2 möjliggörs 80 bostäder som planeras användas som genomgångsbostäder Huset planeras bli 6 våningar högt, där den översta våningen är indragen. Balkonger möjliggörs mot Bättringsvägen.

Hus C - befintlig byggnad vid Bättringsvägen

Hus C är den enda befintliga byggnaden inom planområdet. I hus C möjliggörs för cirka 115 bostäder. Byggnaden stomme bevaras och ytskiktet byts ut. Byggnaden blir tilläggsisolerad och får en ny fasad. Inom ramen för detaljplanen kan huset byggas på med tre våningar.

Vid hus C föreslås ett upprustat entrétorg med sittmöjligheter i solläge. Mot naturmarken behålls befintlig utemiljö, som inkluderar bollplan, lek- och viloplatser.

Hus D

I hus D möjliggörs för cirka 45 bostäder. Huset planeras bli 6 våningar högt, där den översta våningen är indragen. Huset placeras längs Bättringsvägen, med en gavel som vänder sig mot Råckstavägen.

Råckstavägen omvandlas till stadsgata

Byggnadernas placering och gestaltning ska bidra till att omvandla Råckstavägen till en stadsgata. Genom detaljplanen ska goda utemiljöer för boende skapas.

Trottoarer längs ena sidan av Bättringsvägen breddas från 1,5 till 2,5 meter. Busshållplatsen vid Bättringsvägen blir kvar i befintligt läge.

Byggnaderna anpassas till omgivande natur

Förslaget har anpassats efter platsens höga naturvärden och de flesta, särskilt skyddsvärda träd (klass 1) och skyddsvärda träd (klass 2) sparas inom planområdet. Flera mellanrum planeras mellan byggnaderna.

Vid de nya husen planeras förgårdsmark mot Bättringsvägen och Råckstavägen. Plantering och cykelparkering planeras inom förgårdsmarken.

Planområdet utgörs av fastigheten Vårdhemmet 2 samt del av Råcksta 1:21, och avgränsas av Råckstavägen, fastigheterna Bättringen 1 och 2 samt naturmark i norr och parkmark i öst.

Parkering i garage

Parkering löses i ett garage. 80 parkeringsplatser möjliggörs i garage i två våningar, som ligger i anslutning till hus A.

Fyra markparkeringsplatser möjliggörs i nära anslutning till befintlig byggnad som bland annat möjliggör för en bilpool. De åtta platserna inom Vårdhemmet 1 ska fortsatt kunna nyttjas av Vårdhemmet 2. Totalt kommer cirka 93 parkeringsplatser finnas. Cykelparkering löses både inomhus och utomhus.

Alternativ för att minska användningen av bil

Det lägesbaserade parkeringstalet är 0,55 platser per lägenhet och motiveras bland annat med tillgång till lokal service samt avstånd till centrala Stockholm och kollektivtrafik. Genomgångsbostäderna har enbart behov av parkeringsplatser för personal, cirka två stycken. Genom ett aktivt mobilitetserbjudande kan parkeringstalet reduceras till 0,31.

Stockholmshem arbetar aktivt med mobilitetsåtgärder till exempel säkra cykelparkeringar, laddplats för elcyklar, cykelhubb för cykelservice och utrymme för bilpool med mera.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020.
  • Samråd ägde rum 6 december 2022–30 januari 2023.
  • Granskning november 2023.
  • Antagande april 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Under perioden 6 december 2022 till 30 januari 2023 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Dina synpunkter kan du lämna direkt i Stockholms stads e-tjänst - Bygg- och plantjänsten.

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad. AB Stockholmshem är tomträttshavare på fastigheten Vårdhemmet 2.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Persson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 237

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Råcksta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad