Område med flerbostadshus i backe, människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Ångermannagatan

Råcksta

117 bostäder samt lokaler för handel och service föreslås inom fastigheterna Firman 1 och Grimsta 1:2 i Råcksta. Planområdet ligger vid korsningen Ångermannagatan/Multrågatan nära Vällingby centrum.

Planförslaget möjliggör flerbostadshus uppdelade i två kvarter på vardera sidan om Ångermannagatan, samt lokaler för handel och service i det norra kvarteret. Bebyggelseförslaget rymmer cirka 117 bostäder, som upplåts som hyresrätt. Planområdet ligger nära Vällingby centrum med dess utbud av service, kultur, butiker och kollektivtrafik.

Bebyggelsen placeras i vinkel för att skapa lugna och ljuddämpade innergårdar. Gårdarna ska utformas så att de får ett mjukt möte med omgivningen. Den allmänna platsen planläggs för att bekräfta den befintliga situationen och kommer i huvudsak ha den nuvarande utformningen. Bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård för att skapa trygghet i gaturummet samtidigt som goda boendemiljöer med närhet till bostadsgården möjliggörs.

De nya husen är fyra till sex våningar höga, fem våningar mot tunnelbanespåret i väster och fyra till sex våningar, delvis utformat med en suterrängvåning, mot den befintliga bebyggelsen i öster. Höjderna anpassar sig till terrängen genom att följa gatans stigning mot Vällingby centrum.

Den tillkommande bebyggelsen ska genom sin typologi och utformning gällande taklandskap, gavelmotiv och fasader vara anpassad till kulturmiljön i Råcksta

Parkering föreslås i närliggande parkeringsgarage

Det parkeringsbehov som detaljplanen genererar föreslås lösas utanför planområdet, i den befintliga parkeringsanläggningen i Åregaraget genom parkeringsköp. Garagen ligger cirka 300 meter gångväg från planområdet. Bilparkering tillåts inte på kvartersmark, förutom parkering för rörelsehindrade.

Bilder

Flerbostadshus längs med gata, illustration.
Karta över området, ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Karta över området, ungefärligt planområde markerat med röd linje.

Tidsplan

  • Beslut om markanvisning togs i exploateringsnämnden 19 december 2019.
  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 12 december 2020.
  • Samråd ägde rum 15 juni–1 september.
  • Granskning ägde rum 7 september–4 oktober 2022.
  • Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden vid nämndens möte den 15 december 2022. Detaljplanen lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Christopher Berk
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 128

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Råcksta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad