• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Äldreboende vid Råckstavägen

Råcksta

Vid Råckstavägen planeras ett äldreboende med cirka 80 bostäder. Den nya fastigheten blir ett bidrag till Råckstavägens omvandling till en stadsgata.

Bostäder för äldre

I planen är de 80 bostäderna för äldre personer fördelat på fyra våningar. Planförslaget ska utformas med hänsyn till omgivningen, vad gäller volym och skala. Förslaget ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Detta för att markera byggnaden som en solitär och för att skapa en så kallad fondbyggnad efter Råckstavägen.

Omvandling av Råckstavägen

Planförslaget bidrar till att omvandla Råckstavägen till en stadsgata med en lokal karaktär. En förtätning i området kan skapa en tryggare plats där fler människor vistas. Byggnadens entréer ska vända sig mot Råckstavägen. Detta för att skapa ett levande och definierat gaturum.

Flera delar av planen behöver studeras under planarbetet, bland annat trafikbuller och platsens risk för översvämning.

Nuvarande ägare av marken

Fastigheten ägs i dag av byggaktören Åke Sundvall AB. Byggaktören förvärvade fastigheten av staden efter att en detaljplan för kedjehus fått laga kraft 2014. Byggaktören har sedan 2017 försökt sälja bostäderna men har inte lyckats. Fastigheten är därmed fortfarande obebyggd. Åke Sundvall AB vill nu pröva ny bebyggelse i form av äldreboende och har därför ansökt om en planändring.

Tidsplan

  • Start-pm november 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Jonas Rissén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 429

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Projekt i Råcksta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad