Gräsyta mellan flerbostadshus. Barn som leker, illustation.
Vy mot detaljplanens Hus 2. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus längs med Solleftegatan

Råcksta

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om cirka 117 lägenheter utmed Solleftegatan inom fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta.

Flerbostadshus med cirka 117 lägenheter

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om cirka 117 lägenheter utmed Solleftegatan. Planen ska bidra till att göra Solleftegatan till ett trivsamt och tryggt gaturum att röra sig i. Den nya bebyggelsen, som utgörs av flerbostadshus ska anpassas till den omkringliggande bebyggelsen.

Planområde

Planområdet utgörs av ett smalt och kuperat skogsparti. Bebyggelsen ska anpassas till platsen vad gäller topografi, naturvärden och kulturmiljö. Planområdet är cirka 7000 kvadratmeter stort.

Solleftegatan kantas av mestadels obebyggda grönytor. Norr om planområdet, på andra sidan Solleftegatan, ligger radhuslängor i två våningar avskilda från gatan med en grön parkremsa. Sydväst om planområdet, utmed Långseleringen, ligger välbevarade radhuslängor ritade av arkitekt Adrian Langendal. Radhusen befinner sig i en skyddad zon uppe på höjden och omges av en ridå av naturmark.

Fastigheten Grimsta 1:2 ägs av Stockholms stad.

Flerfamiljshus i fyra våningar längs Solleftegatan

Förslag till detaljplan innebär att nya flerfamiljshus i fyra våningar fördelat på tre bostadsbyggnader uppförs i skogspartiet längs med Solleftegatan. En halv trappa ned från gatan ligger ett källarplan med parkeringsplatser för bilar och cyklar.

Husen placeras längs gatan med en förskjutning mellan huskropparna som ger utrymme för förgårdsmark och anpassar husen till terrängen och gatans krökning.

Förskjutningen mellan volymerna tillsammans med dess olika fasadkulörer bidrar till att varje byggnadskropp ges ett individuellt utseende.

Husen avgränsas mot Solleftegatan genom en smal remsa förgårdsmark. Fasaderna ska utföras putsade i varma jordfärger med ett symmetriskt sadeltak som föreslås i mörkgrå falsad plåt.

Platsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården för Vällingby-Råcksta och en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram för att bedöma planens påverkan på riksintresse för kulturmiljövården.

Parkering

Garageinfarterna är placerade på de två norra husens gavlar. I garaget finns parkeringsplatser för bilar och cyklar enligt stadens parkeringsnorm. Mellan hus 1 och hus 2 finns två bilpoolplatser.

Utifrån stadens riktlinjer Projektspecifika och gröna parkeringstal har ett lägesbaserat parkeringstal för bilar på 0,50 bestämts. Inklusive besöksparkering är det projektspecifika parkeringstalet 0,55. Parkeringstal för cykel är bestämt till 2,5 cykelparkeringsplatser per 100 m2 bruttoarea (BTA).

Bilder

Väg som leder mot två flerbostadshus. Gräsytor vid sidan av vägen, foto.
Vy mot planområdet från Njurundagatan. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Parkväg som leder upp till bostadsområde. En person som promenerar, foto.
Grönt släpp mellan hus 2 och 3. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Gata med parkerade bilar utmed flerbostadshus, foto.
Vy från Långseleringen. Detaljplanens bebyggelse till höger. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.
Väg i bostadsområde med gräsyta och träd på ena sidan, flerbostadshus på andra sidan, foto.
Vy mot hus 3:s gavel från Solleftegatan mot korsningen Solleftegatan/Nordingrågatan. Bild: Andersson Arfwedson arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd: september 2021.
  • Granskning ägde rum 31 maj - 30:e juni 2023.
  • Planen tas upp i stadsbyggnadsnämnden för beslut om antagande 14 december 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Wallenstam Fastigheter 289 AB. Upplåtelseformen är hyresrätter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Persson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 237

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Råcksta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad