Gaveln till en radhuslänga i ljusa färger.
Vy från sydöst, från Korpmossevägen. Illustration av Krook & Tjäder.
Projekt Pågående

Radhus vid Mejselvägen

Västberga

Fem radhus ska byggas vid korsningen Mejselvägen och Korpmossevägen i Västberga när en kontors- och verkstadsbyggnad rivs. Planen vann laga kraft den 12 juli 2023.

Projektfakta

Fem nya radhus ersätter småindustribyggnad

Detaljplanen möjliggör uppförandet av fem radhus inom fastigheten Kopplingsboxen 26. Radhusen ska ges en lämplig placering och utformning avseende skala och gestaltning i förhållande till omgivande bebyggelse- och gatumiljö. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet genom placering av entréer och grönskande förgårdsmark mot gatan.

Kulturföreningen som hyr lokalen idag har ett rivningskontrakt som kommer att sägas upp vid ett genomförande av detaljplanen.

Byggaktör

Evolv Kopplingsboxen AB har markanvisats för bostäder.

Stockholm Kopplingsboxen 26, Evolv propertys webbplats

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 12 juli 2023
  • Granskning 28 september – 25 oktober 2022
  • Samråd 8 februari–21 mars 2022
  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad