Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Radhus vid Mejselvägen

Västberga

Sex radhus planeras vid korsningen Mejselvägen och Korpmossevägen i Västberga. Radhusen ska ges en lämplig placering och utformningen i förhållande till bebyggelse i Hökmossens småhusområde.

Projektfakta

Sex radhus ersätter småindustribyggnad

På fastigheten Kopplingsboxen 26 finns idag en kontors- och verkstadsbyggnad i en våning. Planförslaget innebär att byggnaden rivs och ersätts med sex radhus. Den nya bebyggelsens volym ska studeras vidare utifrån platsens förutsättningar och omgivande bebyggelse. Bebyggelsen bör maximalt få en höjd på tre våningar. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet genom placering av entréer och grön förgårdsmark mot gatan. Uteplatser och takterrasser planeras mot gården.

Kulturföreningen som hyr lokalen idag har ett rivningskontrakt som kommer att sägas upp vid ett genomförande av detaljplanen.

Byggaktör

Evolv Kopplingsboxen AB har markanvisats för bostäder.

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samråd planeras kvartal 1, 2022.
  • Granskning planeras kvartal 3, 2022.
  • Antagande planeras kvartal 1, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad