Vy mot byggnad från korsning, entré med trappa och pelare, varuningång där en lastbil kommer ut, illustration.
Vy från korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Illustration VizArk.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fastighet byggs om i Västberga industri

Västberga

Det blir en förtätning av fastigheter samt utveckling av fler verksamheter och kontor i Västberga industriområde. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planen innebär en utveckling av området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangändamål. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1.

Nya arbetstillfällen

Planförslaget medger tät bebyggelse och en hög exploatering. Det ses som positivt att det skapas nya arbetstillfällen i söderort och att Västbergaområdet utvecklas.

Detaljplanen har en flexibel utformning som möjliggör flera olika sätt att nyttja fastigheterna. Fastighetsägaren har för närvarande dialog med flera olika aktörer som vill etablera sig inom planområdet. Samtliga intressenter vill nyttja området för en blandning av verksamheter och kontorsverksamhet. För att göra det möjligt är planens utformning flexibel och styr endast de detaljer som anses viktiga för att säkerställa en fungerande utveckling av området.

Tidsplan

  • Samråd våren 2018
  • Granskning 3 juni–30 juni 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden hösten 2020
  • Detaljplanen vann laga kraft 14 januari 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad