• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Överdäckning av tunnelbanan i centrala Telefonplan

Västberga

Genom en överdäckning av tunnelbanan i centrala Telefonplan kan kontor, nya arbetsplatser och centrumfunktioner skapas. Det möjliggör också nya kopplingar till Västbergaskogen.

Detaljplanen föreslår en överdäckning av tunnelbanan i centrala Telefonplan. Genom överdäckningen skapas nya platser för kontor, aktiva bottenvåningar och centrumfunktioner. Dessutom kan kopplingar till Västbergaskolan skapas. Planförslaget bidrar även till att öka antalet arbetsplatser i söderort.

Bebyggelsen ska harmoniera med befintlig bebyggelse inom LM-staden samt bilda en ny helhet tillsammans med föreslagen bebyggelse inom detaljplanen för centrala Telefonplan. Avvägningar behöver göras vad gäller höjd och avtryck för ny bebyggelse i förhållande till riksintresset för LM-Ericssons industrianläggning och LM-staden, som ligger intill.

Mötet mot Västbergaskogen behöver också studeras noggrant vad gäller kopplingar till gång, trygghet, topografiska utmaningar och parkfunktioner. Byggnaden gör ett visst intrång i Västbergaskogen.

Överdäckning av tunnelbanan kräver ett nära samarbete med Trafikförvaltningen.

 

Tidsplan

  • Start-PM januari 2024
  • Samråd februari 2025
  • Granskning december 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden mars 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden beslutade den 23 februari 2023 att markanvisa området till NCC Property Nittio AB.

Marken ägs av Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anneli Eskilsson, stadsplanerare
Stadsbyggnadskontoret
08-508 27 139

Pernilla Svenningsson, kommunikatör
Exploateringskontoret
08-508 26 682

Projekt i Västberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad