Vy mot länga med flerbostadshus med fasader i trä längs med gata, verksamhetslokal med uteservering i bottenplan på huset närmast i bild. Människor i rörelse, illustration.
Kvarter 1 sett norrut längs Bjursätragatan med lokal i bottenvåning och uteplats i Rågdalen. Illustration: Brunnberg och Forshed.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

430 nya bostäder längs Bjursätragatan

Rågsved

Nu planeras för 430 nya bostäder längs Bjursätragatan och en utveckling av Rågdalen. I området planeras även en idrottshall i en egen detaljplan. Planerna är en del av Fokus Hagsätra Rågsved.

Planen är att göra Bjursätragatan till en mer levande gata med cirka 430 nya bostäder, varav 270 bostadsrätter. I husens bottenvåningar planeras för olika typer av verksamheter, och en befintlig förskola är tänkt att byggas ut. I förslaget ingår även att utveckla parker och allmänna platser. Till exempel planeras Rågdalen att stärkas som mötesplats med aktiviteter för alla åldrar, och i väntan på en större utveckling av området byggs en tillfällig park. Den tillfälliga parken planeras att ersättas av en idrottshall längre fram. Idrottshallen bryts ut ut detaljplanen och får en egen planprocess.

Planområdet är en del av utvecklingsarbetet med Bjursätragatan som i sin tur ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved. Precis som i det övergripande projektet är det prioriterat att stärka de sociala värdena i området. Det innebär till exempel genom att det ska finnas stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla.

Bilder

Vy mot flerbostadshus, i förgrunden parkyta med plaskdamm och sittplatser, illustration.
Kvarter 1 möter parken sett norrut från Rågdalen mot Bjursätragatan. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vändplan med parkeringsplatser, flerbostadshus, förskolebyggnad, människor i rörelse, illustration.
Förskolan i kvarter 12 sett från Stövargatan mot norr och tunnelbanespåret. Till höger ligger byggnadens huvudentré och i envåningsbyggnaden finns miljörum. Illustration: HMXW arkitekter.

Digital vandring

Du kan själv se dig om i de planerade nya kvarteren på webben.

Så tyckte ni om Bjursätragatan

Som en del av det förberedande arbetet med projektet genomfördes under 2020 en så kallad tidig dialog för Rågsved. Där fick boende och verksamma i området svara på frågor kring utvecklingen av bland annat Bjursätragatan. Svaren som kom in tas med i det fortsatta arbetet.

Resultaten från dialogen har redan legat till grund för den tillfälliga parken Rymdparken som blev klar i början av juni 2023.

Bilder

Gata med flerbostadshus längs med båda sidor, fasader i trä, balkonger och uteplatser, människor i rörelse, illustration.
Från Bjursätragatan mot Rågdalen. Kvarter 2 till vänster och kvarter 3 till höger. I bakgrunden syns kvarter 1. Illustration: AART arkitekter.
Vy mot område med flerbostadshus, gång- och cykelväg, människor i rörelse, träd, illustration.
Kvarter 5 sett norrifrån, från gång- och cykelvägen till Rågsveds naturreservat. Illustration: Nyréns arkitekter.
Gata med bilkörfält, trottoar, flerbostadshus med upphöjd gård och verksamhetslokaler i bottenvåning, flera hus i bakgrunden, cyklist i förgrunden, illustration.
Kvarter 9 med sin upphöjda bostadsgård sett från Bjursätragatan mot Rågsvedsvägen. Kvarter 10 till höger och kvarter 11 i bakgrunden till vänster. Illustration: White arkitekter.
Vy längs med gata med flerbostadshus på höger sida, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 13 sett från Bjursätragatan mot norr med föreslagen kafédel i bottenvåning. Illustration: Södergruppen.

Tidsplan

 • Samråd 6 december 2022–3 februari 2023
 • Granskning hösten 2023
 • Granskning idrottshallen februari 2024
 • Antagande 2025
 • Antagande av idrottshallen 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Idrottshall ny plan för Rågdalen

I Bygg- och plantjänsten kan du ta också del av samrådsredogörelsen för planförslaget för Bjursätragatan. Där presenteras vilka synpunkter som kom in under samrådet och hur arbetet kommer att fortsätta framöver. Det blir några förändringar av förslaget, till exempel så föreslås en idrottshall i södra Rågdalen där den tillfälliga Rymdparken ligger idag.

Idrottshallen blir en egen detaljplan som går ut på granskning i februari 2024.

Byggaktörer

Här är de kvarter som planeras att utvecklas. Följande byggaktörer har fått markanvisning:

 • Kvarter 1: Ikano, 65 hyresrätter
 • Kvarter 2 och 3: NRE Sweden, 80 bostadsrätter
 • Kvarter 5: Bonava, 115 bostadsrätter
 • Kvarter 9: Sveafastigheter, 30 hyresrätter
 • Kvarter 10 och 11: Signatur fastigheter, 65 hyresrätter
 • Kvarter 12: Sisab, Befintlig förskola ersätts med en ny större.
 • Kvarter 13: Bjurtassen fastighets AB, 75 bostadsrätter
 • Kvarter 14: Stockholms stads mark. Här planeras utveckling av parkmarken, inte bostäder.

Kvarter 4, 6, 7 och 8 har under planprocessen utgått på grund av att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett genomförande.

Jämförelseförfarande

För kvarter 2, 3, 5 och 9 har markanvisningen gjorts efter så kallat jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande används ofta när flera byggaktörer sökt markanvisning på i princip samma plats. Dessa byggaktör bjuds då in att lämna en ny ansökan med enklare beskrivning och skisser av sin projektidé för att jämföra bidragen utifrån de kriterier som har satts. Stockholms stad väljer sedan ut den byggaktör som bäst uppfyller kraven. 

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Denise Silveti Bustillos
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 434

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad