Vy över två flerbostadshus vid en gata. Planterade träd mellan husen och människor i rörelse längs trottoar. Illustration
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Flerbostadshus planeras vid Spångavägen – Sedumbacken

Riksby

Längs Spångavägen vid Sedumbacken planeras ungefär 75 hyresbostäder i flerbostadshus. Området ligger nära rekreationsområden och kollektivtrafik.

Längs Spångavägen i anslutning till Sedumbacken inom fastigheten Ulvsunda 1:1 med flera, planeras cirka 75 bostäder som upplåts som hyresrätter. Området ligger nära rekreationsområden och Brommaplans serviceutbud samt kollektivtrafik. Projektet bidrar till stadens bostadsmål och är en del av programmet för centrala Bromma från 2017.

Byggnationen omfattar cirka 75 hyresrätter. Byggnaderna, som är mellan fyra till fem våningar höga byggs i suterräng för att följa terrängen och föreslås få träfasad. Sociala vistelseytor för de boende skapas på kvartersmark. En gångstig föreslås mellan Spångavägen och Sedumbacken. Bebyggelsens huvudentréer vetter i huvudsak mot Spångavägen, projektet är en del i översiktsplanens mål om att omvandla Spångavägen till en mer stadsmässig gata.

Den föreslagna bebyggelsen och dess entréer ut mot gatan bidrar till att gatan blir mer levande, vilket kan bidra till en bättre upplevelse av trygghet för förbipasserande, boende samt för personer vid busshållplatsen i området.

Bilder

Tre flerbostadshus längs med en väg. Omgivet av skog och bostadsområde. Illustration
Illustration över området som visar föreslagen bebyggelse längs Spångavägen i höjd med Sedumbacken.
Illustrationsplan över området med planförslaget. Illustration: ÅWL Arkitekter

Anpassning till omgivningen

Planområdet har avgränsats till södra delen av det ursprungliga utredningsområdet för att spara skyddsvärd natur och landskap, endast ett fåtal större träd kan dock sparas i själva planområdet.

Flera träd behöver tas ned för att möjliggöra bebyggelse, åtgärder utreds för att kompensera de naturvärden som försvinner. Längs med Spångavägen står i dag fem unga röda lönnar som alla är i dåligt skick. Projektet ska i den fortsatta planeringen utreda möjligheten att byta ut träden och jorden.

Området ligger i direkt anslutning till Kyrksjölötens naturreservat. Byggnadshöjderna är anpassade för att inte dominera över naturreservatet. Mellanrummen mellan byggnadskropparna är placerade för att ha kvar gröna passager mellan bebyggelsen.

Parkering för cyklar och bilar

Parkering planeras ske i garage i suterräng bakom byggnaden med infart i markplan. 32 parkeringsplatser planeras, inklusive parkering för rörelsehindrade, besöksparkering och för bilpool. Cykelparkering för 224 cyklar löses i cykelrum. Cykelparkering finns även tillgänglig intill bostadsentréerna.

Tekniska frågor

Den befintliga nätstationen i Sedumbacken föreslås byggas ut och flyttas till ett läge norr om korsningen mellan Sedumbacken och Spångavägen.

Bostäderna blir möjliga att uppföra först när kraftledningen, vilken i dagsläget ligger i direkt anslutning till planområdet, tas ur bruk. Tidsplanen är att detta kommer att ske år 2022.

Tidsplan

 • Den 11 november 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till AB Stockholmshem.
 • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, godkändes i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
 • Samråd pågick under perioden 3 december 2019 till 24 januari 2020.
 • Granskning pågick under perioden 16 september till 13 oktober 2020.
 • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 21 december 2020.
 • Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolen gav inte prövningstillstånd. Därmed står Mark- och miljödomstolens avgörande fast. (Länsstyrelsens beteckning: 404-75061-2020.)
 • Detaljplanen fick laga kraft 28 april 2022.
 • Byggstart tidigast 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i samarbete med Stockholmshem AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Oskar Bjelke
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 425

Centrala Bromma

Projekt i Riksby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad