Illustration Rinkeby Allé gatuperspektiv
Rinkeby Allé gatuperspektiv. Illustration: Södergruppen arkitekter
Projekt Pågående

Rinkeby Allé byggs om

Rinkeby

Rinkeby Allé genomgår en omfattande ombyggnad till stadsgata med nya bostäder, entréer och gångbanor. En ny bro i öster binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.

Projektfakta

Varför?

Som en del i Vision Järva 2030 planerar Stockholms stad en utveckling av Rinkebys två huvudgator, Rinkebystråket och Rinkeby allé.

Omvandlingen av de två gatorna är ett svar på önskemål om bättre service som många Rinkebybor framförde under Järvalyftets dialogveckor 2009/2010. För Rinkeby allé togs en strukturplan fram för att ta ett helhetsgrepp om gatan och intilliggande områden.

Rinkeby allé, som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Vad?

Aktuella detaljplaner vid Rinkeby allé och Rinkebysvängen innehåller närmare 300 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser.

Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus.

Hyresbostäder längs med Rinkeby allé

Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor, smålägenheter med mera. I hörnan Rinkeby allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå garageombyggnaderna utmed gatan.

Rinkeby allé förses med gångbanor, trädplantering och cykelbana. Gatan sänks så att befintliga och nya husentréer ska kunna möta gatan på samma nivå. Därför måste två gångtunnlar tas bort och ersättas av övergångsställen. Nya gångbanor och trädplanteringar planeras även på Rinkebysvängen.

Två moskéer ingår också i strukturplanen, en längs Rinkeby allé och en som del i ett mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen.

Moské i Rinkeby, Bygg- och plantjänsten.

En bro över Ulvsundavägen kopplar samman stadsdelarna Stora Ursvik och Rinkeby.

Ny bro mellan Rinkeby och Ursvik

Micasa har byggt cirka 60 vård- och omsorgsbostäder i hörnan Hjulstavägen och Rinkeby allé.

Vård- och omsorgsboende i Rinkeby (Byggnaden färdigställdes hösten 2022).

Ett nytt polishus med 240 arbetsplatser för poliser och polisanställda färdigställdes sommaren 2020.

Bostäder blir kontor/nytt polishus

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre för bostäderna längs Rinkeby allés södra sida. Bron till Stora Ursvik har byggts av trafikkontoret i Stockholms stad.

Byggaktör för mångkulturellt centrum på Rinkebysvängen norr om Rinkeby allé är Islamiskt kulturcentrum.

Familjebostäder har byggt det nya polishuset.

När?

Detaljplanen Kvarnfallet (Rinkeby allé och del av Hjulstavägen) antogs den 27 oktober 2016 och bygget pågår. Detaljplanen Kvarnseglet är färdigställd. Gatuombyggnaden färdigställdes 2019 men finplaneras med nya gångstråk och trädplanteringar under 2021 och  avslutades under våren 2022. 

Vision för projektet

Rinkeby Allé utvecklas till ett levande centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby.

Planering

Utvecklingen för Rinkeby Allé och Rinkebysvängen sker inom flera detaljplaner. Bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik är färdigställd och beräknas att öppnas sommaren 2023. Byggstart för den detaljplan som gäller bebyggelse vid Rinkeby allé och del av Hjulstavägen var februari 2017.

Flygperspektiv från nordost
Flygperspektiv från nordost
Illustration Rinkeby Allé gatuperspektiv
Rinkeby Allé gatuperspektiv. Illustration: Södergruppen arkitekter
Flygperspektiv Visbyringen
Flygperspektiv Visbyringen. Illustration: Södergruppen arkitekter
Rinkeby Allé gatuvy
Rinkeby Allé gatuvy
 Rinkebyplan översikt
Rinkebyplan översikt
Rinkebyplan gatuvy
Rinkebyplan gatuvy
Rinkeby Allé
Rinkeby Allé
Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik
Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Micasa Fastigheter

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad