Flera flerbostadshus längs en gata med några träd, bilar och människor.
Rinkeby Allé gatuperspektiv. Illustration: Södergruppen arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Rinkeby Allé byggs om

Rinkeby

Rinkeby Allé genomgår en omfattande ombyggnad till stadsgata med nya bostäder, entréer och gångbanor. En ny bro i öster binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.

Som en del i Vision Järva 2030 planerar Stockholms stad en utveckling av Rinkebys två huvudgator, Rinkebystråket och Rinkeby allé.

Omvandlingen av de två gatorna är ett svar på önskemål om bättre service som många Rinkebybor framförde under Järvalyftets dialogveckor 2009/2010. För Rinkeby allé togs en strukturplan fram för att ta ett helhetsgrepp om gatan och intilliggande områden.

Rinkeby allé, som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Bilder

Illustration över flera husbyggnader och parker.
Flygperspektiv Visbyringen. Illustration: Södergruppen arkitekter.
En man och tre barn går på trottoaren längs en gata.
Rinkeby Allé gatuvy.
Illustration uppifrån över Rinkebyplan.
Rinkebyplan, översikt.
Illustration över Rinkebyplan med bänkar och människor.
Rinkebyplan, gatuvy.

Detaljplaner

Utvecklingen för Rinkeby Allé och Rinkebysvängen sker inom flera detaljplaner. 

Aktuella detaljplaner vid Rinkeby allé och Rinkebysvängen innehåller närmare 300 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser.

Rinkeby allé förses med gångbanor, trädplantering och cykelbana. Gatan sänks så att befintliga och nya husentréer ska kunna möta gatan på samma nivå. Därför måste två gångtunnlar tas bort och ersättas av övergångsställen. Nya gångbanor och trädplanteringar planeras även på Rinkebysvängen.

Nya hyresbostäder

Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus.

Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor, smålägenheter med mera. I hörnan Rinkeby allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå garageombyggnaderna utmed gatan.

Två nya moskéer

Två moskéer ingår också i strukturplanen, en längs Rinkeby allé och en som del i ett mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen.

Bro mellan Rinkeby och Ursvik

En bro över Ulvsundavägen kopplar samman stadsdelarna Stora Ursvik och Rinkeby.

Nya vård- och omsorgsbostäder

Micasa har byggt cirka 60 vård- och omsorgsbostäder i hörnan Hjulstavägen och Rinkeby allé. Byggnaden färdigställdes hösten 2022.

Nytt polishus

Ett nytt polishus med 240 arbetsplatser för poliser och polisanställda färdigställdes sommaren 2020.

Bilder

Illustration över Rinkeby Allé med husfasader, träd och bilväg.
Rinkeby Allé.
Bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik, tagen på natten.
Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Tidsplan

Detaljplanen Kvarnfallet (Rinkeby allé och del av Hjulstavägen) är färdigställd. Detaljplanen Kvarnseglet är färdigställd. Gatuombyggnaden färdigställdes 2019, men finplaneras med nya gångstråk och trädplanteringar under 2021 och avslutades under våren 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Svenska Bostäder är byggaktör för bostäderna längs Rinkeby allés södra sida. Bron till Stora Ursvik har byggts av trafikkontoret i Stockholms stad.

Byggaktör för mångkulturellt centrum på Rinkebysvängen norr om Rinkeby allé är Islamiskt kulturcentrum.

Familjebostäder har byggt det nya polishuset.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Lindén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 699

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad