tecknad karta över området med fastigheten inringad med röd cirkel.
Fastigheten inringad med röd cirkel. Tunnelpåslag till Förbifart Stockholm , grovt illustrerad med svart streckad linje.
Projekt Planerat

Fortsatt skolverksamhet i Sätra

Sätra

Förslaget avser fastigheten Storsätra 1 där Internationella Engelska Skolan idag bedriver verksamhet. Ändringen av detaljplanen syftar till att långsiktigt säkra möjligheten att bedriva skola på fastigheten.

Projektfakta

Fortsatt skolverksamhet 

Sedan några år tillbaka driver Internationella Engelska Skolan verksamhet i del av fastigheten med stöd av tidsbegränsat bygglov. För att säkerställa skolverksamheten på lång sikt föreslås planändring för att möjliggöra skoländamål på fastigheten. Förslaget omfattar även utökad byggrätt inom fastigheten genom på- och tillbyggnad.

Tillbyggnaden föreslås som en förlängning av byggnaden mot sydväst. Tillbyggnaden redovisas som en lägre volym om cirka1 300 kvadratmeter. Parkeringsytor kommer att tas i anspråk varför en översyn av parkeringsbehovet på fastigheten kommer att göras i det fortsatta arbetet. 

Levande stadsmiljö 

Den 10 december 2015 antog stadsbyggnadsnämnden start-PM för Fokus Skärholmen, en bred satsning på stadsomvandling i Skärholmen, Sätra och Bredäng. Det finns en tydlig målsättning att omvandla Skärholmsvägen till en stadsgata.

I ett längre perspektiv ligger förslaget i linje med den utbyggnad och förtätning som planeras i stadsdelen inom Fokus Skärholmen. Planläggning för skoländamål är ett steg i riktningen mot en framtida omvandling av Skärholmsvägen, samtidigt som skolan bidrar till att främja en levande stadsmiljö. 

Tidplan

  • Start-PM: 23 november 2017
  • Plansamråd: andra kvartalet 2020
  • Granskning: 21 september - 18 oktober 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden första kvartalet 2023

Byggaktörer 

Fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Corem Property Group AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Flygfoto över fastigheten från Väster.
Fastigheten sett från väster. Mellan fastigheten och Södertäljevägen pågår arbetet med tunnelpåslag för Förbifart Stockholm, grusad yta på bilden.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad