Projekt Planerat

Säkrare och tryggare att cykla utmed Västberga Allé

Västberga

En dubbelriktad cykelbana planeras utmed Västberga Allé. Sträckan är ett utpekat pendlingsstråk och huvudstråk i Stockholms stads cykelplan. I dagsläget saknas cykelbana på sträckan och cykling sker i blandtrafik vilket upplevs som otryggt.

Projektfakta

Ny cykelbana ger ökad trygghet och trafiksäkerhet

Den nya dubbelriktade cykelbanan kommer att byggas utmed Västberga allé mellan Västberga gårdsväg och busshållplats Svandammsvägen, en sträcka på 1,5 kilometer.

Trafikmiljön kring Västberga Allé domineras idag av en hård och bullrig trafikmiljö med stor andel tung trafik. Med hänsyn till andelen tung trafik som trafikerar sträckan genomförs även trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder för fotgängare och cyklister.

Den nya cykelbanan kommer att koppla samman befintliga cykelstråk och skapa en gen, trygg och säker koppling för cykeltrafik från Älvsjö/Liseberg/Örby mot Årsta, Liljeholmen och i förlängningen via cykelstråket över Liljeholmsbron mot innerstaden.

Cykelbanan längs Västberga allé är en förlängning av arbetet med den nya gång- och cykelbron över stambanan och Åbyvägen, som avslutades år 2017.

Belysningen förbättras för att öka trafiksäkerheten och tryggheten för alla som färdas på sträckan. 

Västberga allé

Tidplan

  • Inriktningsbeslut i trafiknämnden februari 2020.
  • Genomförandebeslut togs i trafiknämnden 26 augusti 2021.
  • Byggstart sker hösten 2022.
  • Cykelbanan planeras vara klar 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad