Kartbild med fastigheten inringad i mitten av bilden.
Fastigheten inringad med röd cirkel. Tunnelpåslag till Förbifart Stockholm, grovt illustrerad med svart streckad linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fortsatt skolverksamhet i Sätra

Skärholmen, Sätra

Förslaget avser fastigheten Storsätra 1 där Internationella Engelska Skolan idag bedriver verksamhet. Ändringen av detaljplanen syftar till att långsiktigt säkra möjligheten att bedriva skola på fastigheten.

Fortsatt skolverksamhet

Sedan några år tillbaka driver Internationella Engelska Skolan verksamhet i del av fastigheten med stöd av tidsbegränsat bygglov. För att säkerställa skolverksamheten på lång sikt föreslås planändring för att möjliggöra skoländamål på fastigheten. Förslaget omfattar även utökad byggrätt inom fastigheten genom på- och tillbyggnad.

Tillbyggnaden föreslås som en förlängning av byggnaden mot sydväst. Tillbyggnaden redovisas som en lägre volym om cirka1 300 kvadratmeter. Parkeringsytor kommer att tas i anspråk varför en översyn av parkeringsbehovet på fastigheten kommer att göras i det fortsatta arbetet.

Bilder

Flygfoto över ett område i Sätra mellan E4 Södertäljevägen  och Skärholmsvägen.  Skolbyggnaden i mitten av fotot.
Fastigheten sett från väster. Mellan fastigheten och Södertäljevägen pågår arbetet med tunnelpåslag för Förbifart Stockholm, grusad yta på bilden.

Levande stadsmiljö

Den 10 december 2015 antog stadsbyggnadsnämnden start-PM för Fokus Skärholmen, en bred satsning på stadsomvandling i Skärholmen, Sätra och Bredäng. Det finns en tydlig målsättning att omvandla Skärholmsvägen till en stadsgata.

I ett längre perspektiv ligger förslaget i linje med den utbyggnad och förtätning som planeras i stadsdelen inom Fokus Skärholmen. Planläggning för skoländamål är ett steg i riktningen mot en framtida omvandling av Skärholmsvägen, samtidigt som skolan bidrar till att främja en levande stadsmiljö.

Tidsplan

  • Start-PM: 23 november 2017
  • Plansamråd: andra kvartalet 2020
  • Granskning: 21 september–18 oktober 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden första kvartalet 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Corem Property Group AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad