Projekt Planerat

Servicestation i Bällsta

Bällsta

En ny servicestation kan byggas vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Planen berör norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Projektfakta

Servicestation med butik och tvätthall

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall.

I planen finns också ett förslag att anlägga en sopsugsanläggning. En anläggning kopplad till stadsutvecklingen i Södra Solvallastaden som ligger norr om Bällstavägen. 

Planen ska också skapa förutsättning för att bredda vägen i korsningen Bällstavägen/Nimbusvägen och skapa större möjligheter för framtida behov av ändringar av Bällstavägen. Man vill dessutom möjliggöra en gemensamhetsanläggning för angöringsgata vid Nimbusvägen för både servicestationen och flygplatsen.

Planområdet är cirka 11 000 kvadratmeter stort och ligger i den norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Mindre riskabelt läge 

Stationen var tidigare tänkt att ligga norr om Bällstavägen men närheten till planerad skola och bostäder visade att den placeringen skapade problem. Att som nu placera stationen i flygplatsområdet kommer att underlätta den fortsatta planeringen av bostadsområdet vid Solvalla. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 31 januari 2018.
  • Samråd: första kvartalet 2019..
  • Granskning: 18 mars−21 april 2020. Utställning av förslaget sker i lokal Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020. 
  • Planen vann laga kraft 17 juli 2020
  • Planerad byggstart under hösten 2021

Markägare 

Fastigheten Riksby 1:3 ägs av Stockholms stad och den aktuella delen är upplåten med arrende till Swedavia AB. Exploateringsnämnden anvisade den 21 september 2017 mark för en drivmedelsstation söder om Bällstavägen till OK-Q8 AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad