Vy från Trollesundsvägen mot nordväst. Visionsbild: Sjögren arkitekter
Projekt Pågående

Sju punkthus längs Trollesundsvägen

Bandhagen

Sju bostadshus med sammanlagt 158 bostäder byggs längs Trollesundsvägen, sydost om Bandhagens centrum. Planområdet ligger vid kvarteret Framkallningen inom fastigheten Örby 4:1.

Pågående arbeten

Finplanering påbörjades under våren 2019.

Bostadshusen är färdigställda och från sommaren 2020 var inflytt helt genomförd.

Projektfakta

Punkthus i fem våningar 

Längs Trollesundsvägen sydost om Bandhagen centrum byggs sju nya punkthus. Husen blir fem våningar höga och rymmer sammanlagt 158 bostäder. Mellan punkthusen anläggs bostadsgårdar mot Trollesundsvägen som genom grönska, bänkar och belysning tillför kvaliteter både för boende och förbipasserande. I samband med byggnationen rustas även Trollesundsvägen upp och gångbanan på den nordöstra sidan breddas för att kunna rymma en kombinerad gång- och cykelväg. 

Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen. Den nya bebyggelsen ska även bidra till en tydligare entré till Bandhagen och säkrare trafik längs med Trollesundsvägen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Byggaktör

Wallenstam

Tidplan

  • Samråd pågick 22 april – 8 juni 2015
  • Detaljplanen vann laga kraft 15 september 2017.
  • Byggnationen påbörjades i mitten av februari 2018.
  • Första inflyttning påbörjades under 2019.

Bildgalleri

Situationsplan över planområdet, Sjögren arkitekter
Vy från Trollesundsvägen mot söder. Visionsbild: Sjögren arkitekter
Vy från Trollesundsvägen mot nordväst. Visionsbild: Sjögren arkitekter
Visionsbild: Sjögren arkitekter

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad