dcsimg
Projekt Planerat

Skärholmsdalen

Sätra

Stadsutveckling i norra Skärholmen med ny bebyggelse längs Skärholmsvägen och runt foten av ”Skärholmsberget”. Skärholmsvägen omvandlas till en stadsgata, parkstråket i dalgången utvecklas och entrén till Sätraskogen tydliggörs. Cirka 900 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor.

Projektfakta

900 bostäder, förskolor, vårdboende och lokaler

Det aktuella fokusområdet sträcker sig en bit längs Skärholmsvägen till Björksätravägen och sedan in i dalgången och runt Skärholmsberget till Vårholmsbackarna och Falkholmsgränd. Cirka 900 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor föreslås. Den bebyggelse som föreslås utgör en ny årsring i centrala Skärholmen som i dag karaktäriseras av vita hus som klättrar på terrasser längs bergets sydsida. Den föreslagna strukturen tar fasta på värden i befintlig bebyggelse genom att komplettera med terränganpassad bebyggelse som förstärker det kuperade landskapet.

Gestaltningsmässigt står den föreslagna bebyggelsen i kontrast mot Skärholmens karaktäristiska vita skivhus men hänger samman genom klättringen. Området gränsar till Sätraskogens naturreservat och målsättningen är att den nya bebyggelsen ska göra reservatet mer tillgängligt med en mer inbjudande entré.

Den tillkommande gatan, Gräsholmsvägens förlängning, planeras med entréer mot gatan med målsättningen att den ska bli ett tryggt stråk att gå och cykla längs även kvällstid. Skärholmsvägen omvandlas från matartrafikled till en stadsgata där det finns gott om plats för gående och cyklister samt nya träd. Den nya bebyggelsen har entréer mot gatan med utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan. Parkstråket utvecklas med nya parkfunktioner för att koppla samman Sätradalsparken med Sätraskogen.

Stärkt koppling mellan Sätra och Skärholmen 

När Skärholmen planerades på 1960-talet lämnades området mellan Sätra och norra Skärholmen obebyggt för som ett reservat för en framtida motorväg i ytläge. Förbifarten som byggs just nu passerar i tunnel vilket under projektområdet vilket innebär att det ursprungliga markförlagda reservatet inte är aktuellt längre.

Idag finns gång- cykelstråk i naturområdet mellan Skärholmen och Sätra som kopplar ihop stadsdelarna. Stråken uppfattas av många vid stadens olika dialoger under 2016 som otrygga, särskilt kvällstid. Området utgör en potentiell viktig länk för att koppla ihop norra Skärholmen och Sätra med sammanhållen bebyggelse. Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum och Sätra.

Granskning under hösten 2018

Samråd hölls 5 september - 17 oktober 2017.
Granskning preliminärt juni - augusti 2019.
Antagande beräknas tidigast första kvartalet 2020.

Byggaktörer

SKB (ankarbyggherre) medverkar i processen och utvecklar sedan bostäder i två delar av området. Därutöver har Danator markanvisning för ett vårdboende, Magnolia och ALM för bostäder inom två kvarter och Sisab för två av förskolorna i området. Arbetet med återstående markanvisningar kommer att ske längre fram i planarbetet och efter att detaljplanen färdigställts.  

Bilder samrådsförslag

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Elin Henriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad