Visionsbild Skärholmsvägen i riktning mot Sätra. Gatan har utrymme för fotgängare och cyklister samt den nya spårvägen. I bottenvåningarna finns verksamhetslokaler. Bild: Nyréns arkitektkontor
Projekt Planerat

Skärholmsdalen

Sätra

Stadsutveckling i norra Skärholmen med ny bebyggelse längs Skärholmsvägen och runt foten av ”Skärholmsberget”. Skärholmsvägen omvandlas till en stadsgata, parkstråket i dalgången utvecklas och entrén till Sätraskogen tydliggörs. Cirka 800 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor.

Bilder i granskningsförslag

Illustration som visar tänkt utformning av parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor
Flygvy från nordväst med nätet av gång- cykelvägar och trottoarer markerat i gult och rött. Mellan kvarteren skapas gränder som bildar en koppling mellan befintlig bebyggelse på Ekholmshöjden och Skärholmsdalen. Gränderna mynnar i bryggor ut i parken/naturen som bildar entréplatser mot Skärholmsdalen. Bild Nyréns Arkitektkontor.
Flygvy över parkstråket. En ny årsring med bebyggelse som följer terrängen och skapar väldefinierade stadsrum med tydligare kopplingar till Sätraskogen. Bild: Nyréns arkitektkontor
Illustration som visar tänkt utformning av lekplats i parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration som visar tänkt utformning av en bostadsgård i ett av kvarteren längs Skärholmsvägen, som markanvisats till Magnolia. Bild OKK+
Illustration som visar föreslagen ny bebyggelse längs Gräsholmsvägen som tagits fram av SKB. Bild Nyréns arkitektkontor
Illustration som visar förslag till ny bebyggelse längs Skärholmsvägen som tagits fram av SKB. Bild Tengbom arkitekter
Illustration av trappande hus mot parken Bild: BSK Arkitekter
Strukturskiss som visar förändringar i strukturen mellan samråd och granskning. Samrådsförslaget i ljusblått och nu aktuell strukturplan i rosa. Bild Nyréns arkitektkontor
Visionsbild Skärholmsvägen i riktning mot Sätra. Gatan har utrymme för fotgängare och cyklister samt den nya spårvägen. I bottenvåningarna finns verksamhetslokaler. Bild: Nyréns arkitektkontor
Flygvy från nordost.
Flygvy från nordost. Ny bebyggelse illustrerad i rött, befintlig bebyggelse i orange, gult och grått. Bebyggelsen föreslås placeras i gränsen mellan befintlig bebyggelse på norra slänten och naturreservatet vid Ekholmshöjden. Bebyggelsen tar avstamp i landskapet och Skärholmens karaktärsstarka stadsbild. Parkstråket i dalgången bevaras och utvecklas. De föreslagna öppna kvarteren med volymer som klättrar uppför höjderna bedöms komplettera 60-70 talets hus i park-bebyggelse i rätvinkliga mönster och 90-00 talets punkthus. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Illustrationsplan för Skärholmsdalen. Planområdet är markerat med röd linje. Bild: Nyréns arkitektkontor
Parken vid Falkholmsgränd. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Projektfakta

800 bostäder, förskolor, vårdboende och lokaler

Det aktuella fokusområdet sträcker sig en bit längs Skärholmsvägen till Björksätravägen och sedan in i dalgången och runt Skärholmsberget till Vårholmsbackarna och Falkholmsgränd. Cirka 800 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor ska byggas. Bebyggelsen ska utgöra en ny årsring i centrala Skärholmen som i dag karaktäriseras av vita hus som klättrar på terrasser längs bergets sydsida. Strukturen tar fasta på värden i befintlig bebyggelse genom att komplettera med terränganpassad bebyggelse som förstärker det kuperade landskapet. 

Gestaltningsmässigt står den föreslagna bebyggelsen i kontrast mot Skärholmens karaktäristiska vita skivhus men hänger samman genom klättringen. Området gränsar till Sätraskogens naturreservat och målsättningen är att den nya bebyggelsen ska göra reservatet mer tillgängligt med en mer inbjudande entré.

Den tillkommande gatan, Gräsholmsvägens förlängning, får entréer mot gatan med målsättningen att den ska bli ett tryggt stråk att gå och cykla längs även kvällstid. Skärholmsvägen omvandlas från matartrafikled till en stadsgata där det finns gott om plats för gående, cyklister, Spårväg syd samt nya träd. Den nya bebyggelsen har entréer mot gatan med utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan. Parkstråket utvecklas med nya parkfunktioner för att koppla samman Sätradalsparken med Sätraskogen.

Stärkt koppling mellan Sätra och Skärholmen

När Skärholmen planerades på 1960-talet lämnades området mellan Sätra och norra Skärholmen obebyggt för som ett reservat för en framtida motorväg i ytläge. Förbifarten som byggs just nu passerar i tunnel vilket under projektområdet vilket innebär att det ursprungliga markförlagda reservatet inte är aktuellt längre.

Idag finns gång- cykelstråk i naturområdet mellan Skärholmen och Sätra som kopplar ihop stadsdelarna. Stråken uppfattas av många vid stadens olika dialoger under 2016 som otrygga, särskilt kvällstid. Området utgör en potentiell viktig länk för att koppla ihop norra Skärholmen och Sätra med sammanhållen bebyggelse. Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum och Sätra, så att det blir lättare att orientera sig mellan stadsdelarna.

Tidplan 

  • Samråd hölls 5 september - 17 oktober 2017.
  • Granskning 26 juni - 28 augusti 2019.
  • Godkännande 21 oktober 2021.
  • Antogs i kommunfullmäktige 30 maj 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft 19 oktober 2022.

Byggaktörer

SKB (ankarbyggherre) medverkar i processen och utvecklar sedan bostäder i två delar av området. Därutöver har Danator markanvisning för ett vårdboende, Magnolia och ALM för bostäder inom två kvarter och Sisab för två av förskolorna i området. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder samrådsförslag

Parken vid Falkholmsgränd. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Skärholmsvägen mot Skärholmen, i korsningen med Gräsholmsvägens förlängning. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Vy mot söder, ny bebyggelse i rött i relation till tidigare årsringar. Bild ur Kvalitetsprogrammet: Nyréns arkitektkontor

Kontakt

Amanda Gordon

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Josefine Idbrant

exploateringskontoret

Konsultstöd

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad