Visionsbild Skärholmsvägen i riktning mot Sätra. Gatan har utrymme för fotgängare och cyklister samt den nya spårvägen. I bottenvåningarna finns verksamhetslokaler. Bild: Nyréns arkitektkontor
Projekt Pågående

Skärholmsdalen

Sätra

Cirka 800 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor planeras vid Skärholmsdalen i norra Skärholmen. En ny gata planeras genom dalen, parker utvecklas och entrén till Sätraskogen tydliggörs.

Projektfakta

800 bostäder, förskolor, vårdboende och lokaler

Cirka 800 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor ska byggas vid Skärholmsdalen i norra Skärholmen. Här planeras både öppna kvarter, terrasshus, klättrande kvarter, radhus och punkthus.

Gräsholmsvägen byggs om och förlängs genom dalgången, den nya gatan kopplar samman Skärholmsvägen med Vårholmsbackarna. Nya bostäder planeras längs Skärholmsvägen och via Gräsholmsvägens förlängning genom dalen vidare mot Vårholmsbackarna. Ytterligare två bostadshus planeras vid Ekholmsvägen. Detaljplanen möjliggör två nya förskolor och utbyggnad av befintlig förskola med ca 3 nya avdelningar. Sammantaget möjliggörs cirka 15 nya förskoleavdelningar i anslutning till park- eller naturmark med generösa förskolegårdar.

Nya och ombyggda gator

Gräsholmsvägens förlängning utformas för att inte inbjuda till snabb genomfartstrafik, med avsmalningar, där trafiken blir enkelriktad för att hålla nere hastigheten. Gång och cykel prioriteras framför biltrafik. Skärholmsvägen omvandlas från en trafikled till en stadsgata med gott om plats för gående, cyklister, Spårväg syd samt nya träd. Den nya bebyggelsen har entréer mot gatan med utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan.

Nya och upprustade parker

I samband med bostadsbyggnationen utvecklar staden befintliga parker och grönområden. Parken i Skärholmsdalen utvecklas med målsättningen att skapa en naturlig mötesplats för närboende, med ett varierat innehåll som lockar människor av olika ålder, samtidigt som stråket blir mer attraktivt och använt. Att parken används mer och blir mer omhändertagen förväntas bidra till att den upplevda tryggheten ökar. Här planeras bland annat en ny lekplats, gångstråk och solterrasser.

Parken vid Falkholmsgränd kompletteras med nya sittgradänger och planteringar och naturområdet på Ekholmshöjdens sluttning utvecklas för lek och promenader.

Tidplan 

  • Detaljplanen vann laga kraft 19 oktober 2022.
  • Byggstart kan ske tidigast 2025.

Byggaktörer

SKB (ankarbyggherre) medverkar i processen och utvecklar sedan bostäder i två delar av området. Därutöver har Danator markanvisning för ett vårdboende, Magnolia och ALM för bostäder inom två kvarter och Sisab för två av förskolorna i området. 

Bildgalleri

Illustrationsplan för Skärholmsdalen. Planområdet är markerat med röd linje. Bild: Nyréns arkitektkontor
Visionsbild Skärholmsvägen i riktning mot Sätra. Gatan har utrymme för fotgängare och cyklister samt den nya spårvägen. I bottenvåningarna finns verksamhetslokaler. Bild: Nyréns arkitektkontor
Illustration som visar förslag till ny bebyggelse längs Skärholmsvägen som tagits fram av SKB. Bild Tengbom arkitekter
Illustration som visar tänkt utformning av parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor
Flygvy över parkstråket. En ny årsring med bebyggelse som följer terrängen och skapar väldefinierade stadsrum med tydligare kopplingar till Sätraskogen. Bild: Nyréns arkitektkontor
Illustration som visar tänkt utformning av lekplats i parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration av trappande hus mot parken Bild: BSK Arkitekter
Illustration som visar tänkt utformning av en bostadsgård i ett av kvarteren längs Skärholmsvägen, som markanvisats till Magnolia. Bild OKK+
Illustration som visar föreslagen ny bebyggelse längs Gräsholmsvägen som tagits fram av SKB. Bild Nyréns arkitektkontor
Parken vid Falkholmsgränd. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Flygvy från nordväst med nätet av gång- cykelvägar och trottoarer markerat i gult och rött. Mellan kvarteren skapas gränder som bildar en koppling mellan befintlig bebyggelse på Ekholmshöjden och Skärholmsdalen. Gränderna mynnar i bryggor ut i parken/naturen som bildar entréplatser mot Skärholmsdalen. Bild Nyréns Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Zaid Al-Karkhi

Projektledare, Exploateringskontoret

Elin Berglund

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad