Vy från Nybodagatan mot Midsommarkransens gymnasium och med ny grundskola i förgrunden. Illustration av Liljewall arkitekter.
Projekt Pågående

Skola och idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium

Liljeholmen

Den antagna detaljplanen möjliggör en ny skola för cirka 1 000 elever, tre idrottshallar och en ny lokalgata invid Midsommarkransens gymnasium i Liljeholmen.

Projektfakta

Grundskola och tre idrottshallar

Vid Midsommarkransen gymnasium i gränsen mellan Midsommarkransen och Liljeholmen byggs en ny skola och idrottshall. Den nya bebyggelsen görs på befintlig bollplan, parkering och del av naturmark. De befintliga skolbyggnaderna och idrottshallen ingår inte i detaljplanen.

Den nya skolan placeras mot Tellusborgsvägen och idrottshallen mot Essingeleden. Detta för att skapa en skärm som skyddar från buller och möjliggör en förbättrad luftkvalitet. Mellan den nya bebyggelsen och Midsommarkransens gymnasium byggs förutom skolgård, även ett nytt torg. En ny lokalgata dras från Tellusborgsvägen runt den nya skolan och idrottshallen närmast Essingeleden. Detta för att klara angöringen till den nya idrottshallen och befintlig bebyggelse. Idrottshallarna och skolan ska utformas med fasader i rött tegel för att skapa en sammanhållen bebyggelsemiljö som tar hänsyn till de befintliga byggnadernas kulturhistoriska värden.

Den byggnad som ursprungligen uppfördes som vaktmästarbostad, men som idag inte används inom verksamheten, kommer att omges av parkmark och planläggs därför för centrumändamål. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och planeras att skyddas i detaljplanen.

Idrottshallar

Planen möjliggör två byggnader för idrottsändamål. De två byggnaderna föreslås innehålla tre fullstora hallar, två rörelserum, omklädningsrum, förråd och cafeteria. Byggnaderna kopplas samman genom ett gemensamt trapphus. Huvudentrén till idrottshallarna föreslås placeras mot den nya parken. En andra entré föreslås i en entrébyggnad mellan den nya skolan och idrottshallen.

Grundskola

Den nya skolan är uppdelad i två sammankopplade byggnader. Skolbyggnaderna är terränganpassade, med fyra våningar mot intilliggande gator och mellan tre och fyra våningar mot skolgården. Huvudentrén till skolan placeras mot den nya lokalgatan och är förbunden med en entré från skolgården där en reception är placerad. Ytterligare en entré föreslås mot Tellusborgsvägen. Flera entréer föreslås mot skolgården för att möjliggöra kort väg för barnen att nå skolgården oavsett var i byggnaden de befinner sig.

Byggaktörer

Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB. 

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 18 juli 2022.
  • Samrådsperiod 12 oktober till 23 november 2021.
  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från Nybodagatan mot Midsommarkransens gymnasium och med ny grundskola i förgrunden. Illustration av Liljewall arkitekter.
Bilden illustrerar utformning av idrottshallarna med huvudentrén och dess stora glaspartier som vetter ut mot den nya parken. Illustration av AIX arkitekter

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad