Flerbostadshus med väg och cirkulationsplats i mitten. Människor som promenerar och cyklar, illustration.
Visionsbild, vy från öster mot Flygledargatan. Illustration: Arkitema
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, handel och förskola i Sköndal

Sköndal

Planförslaget möjliggör cirka 450 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna, handel, och en förskola.

Syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler och handel för centrumändamål, parkering och förskola:

 • Planen ska stärka det strategiska sambandet mellan Skarpnäck och Sköndal detta genom att skapa ett mer sammankopplat gatunät med målpunkter och mötesplatser.
 • Planen syftar även till att skapa tät bebyggelse längs Gamla Tyresövägen, som föreslås omvandlas till en stadsgata av lokal karaktär med intentionen om att tydliggöra entrén till Skarpnäck söderifrån.
 • Bebyggelsen ska samspela med omgivande stadsbyggnadskaraktärer och placeras med framträdande sockelvåningar och entréer mot gata.
 • Planens syfte är även att bevara två skyddsvärda ekar.

Dagligvaruhandels får ett nytt läge i området

Den nya bebyggelsen ordnas i tre nya kvarter med egna bostadsgårdar. Planförslaget innebär att befintliga dagligvaruhandels- och verksamhetslokaler med tillhörande markparkering rivs och ersätts med ny bebyggelse. Nuvarande dagvaruhandel får en ny lokalisering inom planområdet.

Grönytor

Planen skapar en ny allmänpark och anpassar bebyggelse sådan att tillgången till parkområdet Skallet får en tydligare koppling. Två skyddsvärda ekar avses bevaras och bostadsbebyggelsen anpassas därefter. Förslaget omfattar till stor del ianspråktagen mark av parkeringsytor och byggnader. I de fall befintlig grönska försvinner, planteras nya ädellövträd utmed gator och på bostadsgårdarna, för att stärka det existerande habitatnätverket för ek.

Trafik och gator

Planförslaget innebär en förändrad gatustruktur med tätare bebyggelse intill och förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister. Flygledargatan förlängs inom planområdet för att ansluta till Pudelgränd, och de norra delar av Gråhundsvägen tas bort. En separat gång- och cykelväg planeras att anläggas från Gamla Tyresövägen, längs Flygledargatans södra sida. I södra delen planeras ett parkeringshus ovan mark, för boende och besökare till dagligvaruhandeln. Planförslaget bidrar till Gamla Tyresövägens framtida omvandling till stadsgata.

Bilder

Vy från söder mot Pudelgränd (till vänster) norrut och Flygledargatan (till höger) österut Centrerat är södra delen av kvarter A. Till vänster skymtar befintliga radhus och kvarter B till höger. Illustration: Arkitema.
Visionsbild av vy från öster mot Flygledargatan västerut Kvarter C (till vänster) bildar tillsammans med kvarter A (till höger) en front mot Gamla Tyresövägen. Närmast i höger bildkant syns planerad bebyggelse på andra sidan Gamla Tyresövägen. Illustration: Arkitema.
Tyresövägen kantad av flerbostadshus och träd, illustration.
Vy från Tyresövägen österut visar södra delen av kvarter B med den fristående lamellen i åtta respektive sju våningar (till höger) och volymens relation till befintliga radhus (till vänster) längre upp i terrängen. Illustration: Arkitema
Park med människor som promenerar och cyklar. Flerbostadshus i bakgrunden, illustration.
Vy från Gamla Tyresövägen söderut som visar föreslagen bebyggelse och ny park. Illustration: Arkitema

Tidsplan

 • Startpromemoria (Start-PM) antogs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2020
 • Samråd med möjlighet till insyn och synpunkter pågick mellan den 22 november–9 januari 2023
 • Granskning, sista tillfället till insyn och lämna synpunkter planeras under kvartal 2, 2025
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 1, 2026.

Bilder

Karta över Sköndal med ungefärligt planområde markerat.
Ungefärligt planområde är markerat med rosa linje.
Illustrationsplan med ny gatu- och bebyggelsestruktur illustrerat, illustation.
Illustrationsplan som visar föreslag till ny gatu- och bebyggelsestruktur. Illustration: Arkitema
Övre bild visar tvärsektion från väster över kvarter A och B. Nedre bild visar fasadelevation från öster över kvarter C och A. Illustration: Arkitema

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Genova Property Group

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tim Kahlbom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 249

Caroline Cronvall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 685

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad